Wordfast anywhere v 0.9.7.
 06  Wordfast Anywhere a CS > AF
Obsah

مطالب و محتوا

A.

A.

Úvod – charakteristika základních souborů

مقدمه -- مجموعه ویژگی های اساسی

B.

B.

Podrobnější charakteristika

مشخصات تفصیلی

C.

C.

Využití překladových pamětí (Translation Memory = TM)

با استفاده از حافظه ترجمه ، محصول = حافظه و ترجمه)

D.

D.

Odkazy a ukázky

لینک ها و نمونه ها

A.

A.

Úvod – charakteristika základních souborů

مقدمه -- مجموعه ویژگی های اساسی

1.

1.

Bitext a tabulka v DOC (RTF)

Bitext یک میز در فیلم کارگردان تهیه کننده (RTF)

1.1.

1.1.

Bitext obsahuje texty ve dvou jazycích.

Bitext حاوی متون به دو زبان.

Soubor neobsahuje jazykové kódy a je kódován tak, aby byly oba jazyky lidmi čitelné.

نشانی از فایل کدهای زبان نیست ، و رمزی به طوری که مردم خوانده هر دو زبان.

Jde nejčastěji o TXT soubor, který může mít národní kódování pro

معمولا یک فایل TXT که می تواند از کد ملی باشد برای

a) DOS, Unix (Linux), Mac

) داس ، یونیکس (لینوکس) ، مک

b) ANSI (Windows), národní stránky jednotlivých jazyků a jejich ekvivalenty pro HTM (čeština Win-1550)

ب) این موسسه ، (ویندوز) از سایت های به زبانهای ملی و معادل آنها برای HTM (چک برنده - 1550)

Tabulky v DOC (RTF) obsahují v dokumentu jazykové kódy polí, která obsahují text (ve zdrojovém a cílovém jazyce).

جداول در فیلم کارگردان تهیه کننده (RTF) سند که شامل کدهای زبان از زمینه های که شامل متن (مبدا و زبان مقصد).

c) UTF-8 je využíván nejčastěji, protože oba jazyky jsou lidmi čitelné, je využíván pro přiřazování souborů (UTF-7 se v překladatelském oboru nevyužívá) a soubory mají menší velikost než v UTF-16

ج) UTF - 8 استفاده می شود که اغلب ، زیرا هر دو زبان انسان هستند قابل خواندن ، آن را برای فایل های نقشه برداری استفاده می شود (UTF - 7 می باشد در صنعت ترجمه بکار گرفته نمی شود) و فایل های کوچکتر نسبت به UTF - 16

d) Unicode (UTF-16) využívá MS Word a programy (CAT), které v něm fungují pro zobrazení textových souborů; může jít o lokální nebo webové databáze, konverzní programy atd.

د) یونیکد (UTF - 16) استفاده می کند و برنامه های ورد (گربه) ، که آثار آن برای نمایش فایلهای متنی ، ممکن است محلی و یا پایگاه وب ، برنامه های تبدیل ، و غیره.

e) Unicode Big Endian pro zobrazení východoasijkého písma (CJK = čínština, japonština a korejština)

ه) یونیکد بزرگ Endian برای مشاهده فونت های východoasijkého (CJK = چینی ، ژاپنی ، و کره ای)

1.2.

1.2.

Tabulky v DOC (RTF) obsahují v dokumentech jazykové kódy a texty jsou uloženy v ANSI

جداول در فیلم کارگردان تهیه کننده (RTF) اسناد شامل کدهای زبان و متنهای ذخیره شده در این موسسه

2.

2.

Glosář a obdobné soubory

فرهنگ واژه ها و مشابه آن فایل

Slovník – obsahuje heslo + slovní druh + tvary slova + příklady použití + překlady.

فرهنگ لغت -- رمز عبور را حاوی سخنرانی + + + + شکل کلمات نمونه هایی از استفاده از ترجمه ها.

Bývá tříděn abecedně podle hesel.

آیا بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند براساس توانید وارد کنید.

Překladový slovník – obsahuje výraz , který se skládá z jednoho až pěti slov a jeho překlad a bývá uložen v databázi

فرهنگ لغت و ترجمه -- شامل عبارت که متشکل از یک to five کلمات و ترجمه آنها است و در یک پایگاه داده ذخیره شده

Slovníček - obsahuje výraz z jednoho až pěti slov a jejich překlad a bývá uložen v textovém souboru nebo XLS (maximálně dvě pole)

لغت نامه -- شامل واژه ها از one to five لغات و ترجمه آنها است و در یک فایل متنی یا XLS ذخیره شده (حداکثر در دو رشته)

Glosář – slovníček + další pole na poznámky a eventuáleně data, jaká mohou být v atributech překladových pamětí

فرهنگ واژه ها -- واژه نامه + رشته های اضافی را به مشاهدات و داده ها به عنوان eventuáleně ممکن است صفات از خاطرات ترجمه

3.

3.

Segmentovaný dokument Trados (DOC nebo RTF), nevyčištěný dokument přeložený v MS Wordu

Segmented سند Trados ، فیلم کارگردان تهیه کننده یا RTF) uncleaned کاغذ چین دار در ورد

Běžně vzniká v průběhu překladu v CAT nástrojích, které využívají jako textový editor MS Word.

معمولا ریشه در این دوره از ابزار ترجمه را در نرمافزار ، که استفاده از یک ویرایشگر متن ورد.

Někdy jej exportují i aplikace, které používají pro překládání jiný typ souboru.

گاهی اوقات برنامه های کاربردی استفاده می شوند که به ترجمه نوع فایل دیگر آن را صادرات.

Dokument obsahuje překladové jednotky, tj. dvojice vět, kdy první věta je ve zdrojovém jazyce a druhá věta je v cílovém jazyce, oddělovací značky a číslice, která vyjadřuje procento shody.

سند شامل یک واحد ترجمه ، یعنی یک جفت از این احکام را که در آن حکم اول این است در زبان مبداء و جمله دوم را در زبان مقصد ، علائم و نشانه جدایی و اعداد ، که بیانگر درصد تطابق.

4.

4.

Překladová paměť

حافظه ترجمه

4.1.

4.1.

Jednotlivé CAT nástroje využívají svůj vlastní (nativní) typ souboru.

هر یک از نرمافزار استفاده از ابزار خود (محلی) به نوع فایل.

Překladová paměť se anglicky jmenuje Translation Memory a má akronym TM.

ترجمه انگلیسی ترجمه و حافظه حافظه به نام مخفف TM.

Přestože data obsažená v překladových pamětech jsou obdobná, liší se formát dat, struktura dat, typ souborů.

با وجودی که این داده ها در حافظه ترجمه گنجانده شدهاند مشابه ، فرمت های مختلف ، ساختار داده ها ، نوع فایل.

Je to např.

به عنوان مثال

TXT, ESL.

TXT ، لینک دائم.

DBF, MDB, TBW, SQL.

DBF ، MDB ، TBW ، گذاشتن

CAT s nimi pracuje jako s databázovým souborem.

با این نسخهها کار با نرمافزار به عنوان یک فایل پایگاه داده باشد.

Uživatel může data překladové paměti bez nativního CAT nástroje upravovat, pokud data uvidí v jiném nástroji a nástroj mu umožní změněný soubor uložit.

اطلاعات کاربر می تواند بدون بومی ترجمه حافظه نرمافزار را به ابزار ویرایش ، اگر داده ها در ابزارهای دیگر و سازهای دیده می شود به آن را فعال بار به پرونده را ذخیره کنید.

4.2.

4.2.

Translation Memory Exchange (TMX) je textový soubor s příponou TMX, který je kódován buď v UTF-8 nebo v Unicode.

ترجمه حافظه مبادله (TMX) یک فایل متنی با TMX ، که در هر دو UTF - 8) کد گذاری میشود و یا از یونیکد است.

B.

B.

Podrobnější charakteristika

مشخصات تفصیلی

1.

1.

Bitext

Bitext

Bitext je možno vytvořit

Bitext می توانید ایجاد کنید

a) konverzí dvou sloupců z listu XLS souboru nebo listu jiné tabulkového procesoru

) تبدیل دو ستون از xls کاربرگ یک فایل صفحه گسترده یا هر ورق دیگر

b) přiřazením segmentů soborů ( přiřadit je anglicky „align“ a přiřazení „alignment“)

ب) مدیریت داده ها بخش وظیفه (آن را واگذار به انگلیسی "چین" و اختصاص دادن "هم ترازی")

c) konverzí tabulky nebo jiných typů souborů (TM, TMX), kdy dojde ke ztrátě atributů a časového razítka

ج) جدول و یا تبدیل انواع فایل های دیگر ، محصول ، TMX) ، که به ویژگی های از دست رفته و زمان تمبر

Příklad konverze: v MS Exelu je možno soubor „Uložit jako“ a vybrat vhodný formát; v MS Wordu se konverze provádí přes položku menu Tabulka a potom se pokračuje jako v MS Exelu

تبدیل مثال : فوق لیسانس Exel می توانید فایل "ذخیره به عنوان" را انتخاب کنید و فرم مربوطه در کارشناسی ارشد تبدیل کلمه است از طریق منوی جدول انجام شده و سپس ادامه می دهد تا در کارشناسی ارشد Exel

2.

2.

Glosář

واژه نامه

Elektronické překladové slovníky umožňují přidávání a export terminologie.

لغت نامه الکترونیکی برای ترجمه اضافه کردن اصطلاحات و صادرات را داده باشد.

Do slovníku je možno přidávat jednotlivé významové dvojice a třídící poznámky.

فرهنگ لغت اضافه شده ممکن است یک جفت به معنی فردی و دسته بندی یادداشت ها.

Autoři slovníků šifrují obsah svojí databáze a neumožňují export dat.

نویسنده از واژه نامه ها به رمزگذاری مطالب خود را از پایگاه داده و نشانی از صادرات نیست.

Z komerčních slovníků je možno exportovat pouze uživatelem přidanou terminologii.

واژه نامه های تجاری می تواند تنها از طریق اصطلاحات اضافه شده صادر خواهد شد.

Příklad: v PC Translatoru je možno přidávat do slovníku kromě významové dvojice pouze kód oboru.

به عنوان مثال : مترجم کامپیوتر می تواند به معنای فرهنگ لغت از یک جفت زمینه کد اضافه خواهد شد.

Je možno přidávat jednotlivé významové dvojice nebo celé soubory a potom shodné výrazy smazat.

ممکن است برای اضافه کردن زوج ها به معنای متفاوت و یا کل فایل و سپس حذف شرایط مشابه دارد.

Export vlastní terminologie je možno archivovat a importovat do novější verze softwaru.

اصطلاحات صادرات خود می تواند بایگانی شده و وارداتی شما را به نسخه جدیدتر از نرم افزار است.

Shrnutí: glosáře z CAT nástrojů je možno po konverzi využít v jiných CAT nástrojích a také v překladačích.

شرح مختصر : نرمافزار واژه نامه از ابزارها می توانند در تبدیل از ابزارهای دیگر و نرمافزار کامپایلرهای مورد استفاده قرار گیرد.

Do CAT nástrojů je možno připojovat i terminologii z překladačů nebo jiných veřejně dostupných zdrojů.

با ابزار نرمافزار می توانید از اصطلاحات کامپایلر و یا سایر منابع در دسترس عموم برقرار خواهد کرد.

3.

3.

Segmentovaný dokument Trados

Trados سند Segmented

Dokument obsahuje neviditelná, viditelná a skrytá data.

سند حاوی داده های نامرئی ، مرئی و پنهان است.

Neviditelná data je možno zkontrolovat po uložení souboru jako HTM a HTM soubor prohlížet jako textový soubor (zdrojový HTM soubor).

داده ها نامرئی می تواند بررسی خواهد شد برای ذخیره کردن فایل را تحت عنوان HTM و HTM و فایل را به عنوان یک فایل متنی (منبع فایل HTM) نمایش.

Viditelná data obsahují přeložený text.

داده ها شامل متن قابل ترجمه شده است.

Skrytá data obsahují zdrojový text, oddělovací značky a pomocné údaje, jako je procento shody s překladovou pamětí, která byla využita při překladu.

داده ها پنهان حاوی متن منبع ، علائم و نشانه جداکننده و اطلاعات فرعی از قبیل تطابق با درصد حافظه ترجمه ، که در ترجمه مورد استفاده قرار گرفت.

Tento formát je standardem a využívá jej kromě Tradosu například Wordfast Classic, AnyMem.

از این قالب استاندارد می باشد و استفاده از آن را جز به عنوان Trados Wordfast کلاسیک ، AnyMem.

Načítá jej a exportuje do něj MetaTexis.

آن بار خوانده شده است و صادرات آن را به MetaTexis.

Exportuje do něj Wordfast Anywhere a další CAT nástroje a konverzní nástroje.

صادرات به Wordfast هرجا و ابزار و ابزار نرمافزار دیگر تبدیل.

Tzv. vyčištěním dokumentu (clean-up), je dokument vyčištěn od zdrojového textu a všech pomocných značek a o obsah dokumentu může být rozšířena aktuální překladová paměť jednotlivého CAT nástroje.

به اصطلاح. سند پاکسازی (پاک کردن) ، متن سند را از مبدأ و تمام برچسب های کمکی و محتویات سند تمیز است ممکن است به ترجمه فعلی حافظه واحد ابزار نرمافزار توسعه پیدا کند.

Segmentovaný dokument Trados může být využit pro aktualizaci TM, kteří používají různé CAT nástroje.

Trados سند Segmented ممکن است مورد استفاده قرار گیرد برای به روز رسانی TM ، با استفاده از انواع ابزار گربه

4.

4.

Překladová paměť

حافظه ترجمه

Jednotlivé CAT nástroje umí importovat a exportovat TMX a tím je umožněna výměna dat mezi uživateli různých CAT nástrojů.

هر یک از ابزارها می توانند نرمافزار واردات و صادرات TMX و در نتیجه اجازه می دهد تبادل اطلاعات بین کاربران از ابزارهای نرمافزار متفاوت است.

TMX je hlavním prostředkem pro výměnu TM a umí s ní pracovat i nástroje, které nepracují v MS Wordu a nepracují se segmentovaným dokumentem Tradosu.

TMX وسیله نقلیه اصلی برای تبادل TM است و می توانند به کار با آن و همچنین ابزاری که در ورد کار نمی کند و با انجام سند Trados segmented کار نمی کند.

Specifickým nástrojem mezi CAT nástroji je OmegaT.

ابزار های خاص در میان سازهای اومگاتی نرمافزار است.

Nástroj je napsán v Javě a má tři verze (pro jednotlivé operační systémy:

ابزار به زبان جاوا نوشته شده است و دارای سه نسخه (برای سیستم عامل های مختلف :

Windows, Linux a MacIntosh).

ویندوز ، لینوکس و مکینتاش).

Je to open free software.

این نرم افزار آزاد باز است.

Pracuje samostatně nebo s Open Officem (typ souboru ODT) a jako svoji překladovou paměť používá TMX v kódování UTF-8.

با این نسخهها کار به تنهایی و یا با باز کردن دفتر (ODT نوع فایل) و به عنوان حافظه ترجمه خود را در TMX استفاده از UTF - 8.

C.

C.

Využití překladových pamětí (Translation Memory = TM)

با استفاده از حافظه ترجمه ، محصول = حافظه و ترجمه)

1.

1.

CAT nástroj do TM ukládá při překládání jednu překladovou jednotku se všemi atributy za druhou

ابزار نرمافزار را به TM موجب صرفه جویی در وقتی که ترجمه واحد ترجمه را با تمام ویژگی های دوم

2.

2.

CAT nástroj porovnává (match) otevřený zdrojový segment překládaného dokumentu se všemi zdrojovými segmenty připojených překladových pamětí

نرمافزار ابزار مقایسه (تطبیق) بخش منبع باز از سند ترجمه شده ، تمام قطعات متصل منبع سایت لاوسیتی

Pozn. anglické „match“ – porovnání, vyhovění apod. vnímají Češi častou pouze konfrontačně jako střet – utkání (fotbalový match).

توجه داشته باشید که انگلیسی "مطابقت" -- مقایسه ، انطباق ، و غیره. Czechs اغلب به عنوان جنگ تنها confrontational تصور -- بازی (بازی فوتبال).

Zde údaj mach = 90, znamená, že segment se shoduje na 90% s nejvíce podobným segmentem v překladové paměti.

در اینجا اطلاعات ماخ = 90 ، بدین معنی است که قطعه را به 90 ٪ مساوی است با بخش های مشابه در اکثر حافظه ترجمه.

Pro porovnávání se nejčastěji používá Löwensteinův (Levenstein) algoritmus.

برای مقایسه ، شایع ترین مورد استفاده قرار Löwensteinův (Levenstein) الگوریتم.

CAT většinou zobrazí překladové jednotky s nejvyšší shodou, nebo automaticky umístí překlad do cílového segmentu a umí také zobrazit rozdíly mezi zdrojovými segmenty v dokumentu a v překladové paměti.

نرمافزار واحد ترجمه معمولا با بالاترین اجماع ، یا به صورت اتوماتیک محل بخش ترجمه به هدف را ببینید و همچنین می تواند تفاوت های بین اقشار در سند منبع و حافظه ترجمه است.

3.

3.

Pokud segmenty (věty) neobsahují více než 10 slov jsou častou poskytovány 100% nabídky z TM.

اگر بخش (جمله) بیش از 10 نیست که کلمات را به اغلب ارائه شده 100 ٪ تامین میکنیم.

Dlouhé věty (třeba o 50 až 200 slovech) lze najít tehdy, když nový dokument obsahuje citace z předchozích dokumentů, zejména právnických, aktualizace příruček, návodů k obsluze apod.

جملات طولانی (شاید 50 - 200 واژه) را می توان یافت در صورتی که سند جدید حاوی یک نقل قول از مدارک و اسناد قبلی ، به ویژه حقوقی ، به روز رسانی راهنما ، راهنما ، و غیره.

4.

4.

Konkordační vyhledávání – ruční vyhledávání terminologie z vět uložených v jazykových párech

Konkordační جستجو -- واژگان جستوجو کاربر از احکام اعمال شده در جفت زبان

5.

5.

Ruční doplňování terminologie do slovníků a glosářů nebo opravy uložené terminologie.

دوباره پر کردن کتابچه راهنمای اصطلاحات در واژه نامه ها و واژه نامه اصطلاحات ذخیره شده و یا تعمیر.

6.

6.

Dolování terminologie z vět uložených v jazykových párech.

اصطلاحات استخراج احکام اعمال شده در جفت زبان.

Speciální statistický software vyhodnocuje výskyt slov a frází v jazykovém páru a odhadne jak mají být slova nebo výrazy přeloženy.

های ویژه نرم افزار آماری مورد ارزیابی قرار وقوع از کلمات و عبارات در زبان جفت و برآورد آنها چگونه باید کلمات یا عبارات ترجمه شده است.

Taková technologie je obsažena např. v bezplatné službě Google Translate, který data využívá k provádění strojového překladu (Machine Translation = MT).

فن آوری مانند گوگل ترجمه آزاد ، برای پیاده سازی داده ها استفاده می شود ترجمه های ماشینی = ترجمه ماشینی) گنجانده شده است.

Existují i placené webové služby, které ze zákazníkových TM vydolují překlady, ke kterým neposkytuje překlad technologie porovnání celých segmentů.

همچنین وب سایت خدمات پرداخت ، که مشتری TM ترجمه vydolují ، که این ترجمه مقایسه تکنولوژی تمام قطعات وجود دارد.

E.

E.

Odkazy a ukázky

لینک ها و نمونه ها

Na www.condak.net poskytuji informace o CAT nástrojích a na www.condak.cz jsou informace o PC Translatoru nebo jiných desktopových překladačích.

www.condak.net ارائه اطلاعات در مورد ابزار گربه و اطلاعات بر روی میز کامپیوتر www.condak.cz مترجم یا کامپایلر های دیگر.

Na webové stránce http://www.condak.net/osu/cs/00.html bude prezentace z tohoto workshopu.

وب سایت ارائه خواهد شد از این کارگاه http://www.condak.net/osu/cs/00.html.

V Ostravě 17.9.2009

در Ostrava 17.9.2009

Ing.

داری.

Milan Čondák

میلان Condak

____________________________________________

____________________________________________


Copyright  26.09.2009 Ing. Milan Čondák  www.condak.net