Wordfast Anywhere verze 1.3.3
 08  Porovnání OCR - 3. dílPorovnání kvality OCR

z malého PDF

FineReader umí převézt o drobné písmo.


FineReader 10

Wordfast Anywhere 1.3.3

V Praze se take potkal se svým známým židovského původu Blumenfruchtem, jenž pocházel z Krakova.

Praze sř tiké \^rki\ «ámým židovského pQvúdu UTTicnřruchtcmi jenž. pocha* I i Krakova.

„Blumenfrucht vlastnil několik domů v Berlině a v Moravské Ostravě," uvedl člen kulturního sdruženi Bezra- čův kraj Zdeněk Kalmus.

^Blumcnfruchi ísinil nékollk domň v Bcrliné v M«)í'av<ké Q^ílravé,** u^pd! •n kuliurniho sdíuřcní Bexru-v kr»i                  Kdlniué.

Jeho příbuzný Salomon Blumenfrucht se stal nájemcem hospody v Chlebovicich nedaleko Místku, takže pozváni na sebe nenechalo dlouho čekat.

jvholbu2iW . SaloiT^un Riumcn- jchl 4e stúl nájemcein hospody Jhlebovfcích ncdaJ«>k<i Ml?iku, po?váni na sebe nenechaJo ?^ uho fekař.

Einstein nabídku uvítal, byla to šance „vyzout" se z rozhádaného manželství a přijít na jiné myšlenky.

FinsKin nabídku hi\, hyU to íancc .vy/oul" ic •ojhjdančhň martžťlítvi ^ pn- na jiné iny.Ucnky.

Vlakem přijížděl do Přívozu a první noc trávil v Ostravě.

Vljkcm ijíid^l dn Přivo/u d první noc ivjl v OsiTsiví.

Protože měl rád společnost, ie logické, že večery trávil v ostravských podnicích a salonech.

ProTote m^l rad je Íofkkí, t« v«Ceíy ivjj v ostravských podnicích salonech,

Dalšího dne brzy ráno vyrážela menší společnost s Einsteinem do Chlebovic do hostince U Bluma, který se dnes jmenuje U Brožů.

DulSího dnť brzy 10 vyTe^lela inenii spoleíiiosi Hialst^jncm íIq ChJcbovk do ilinte U Rlum,i, klcrý sc dnes cnujc U nroíiY

, Vim od svého otce. že do našeho hostince jezdil Albert Einstein.

ím chI svéhv otce» že do našeho idnce |«dil Alh^rt Hmsií

S jeho společnosti sedával u stolu i tehdejší ředitel školy Alois Stružka.

itv eho společnosti sedávat u i tthdej^l řediteJ Akoly Ainis SifuJká,

Měli svůj stůl v ext- rovně - malém salonku v zadní části restaurace.

M^ll ívuj >lňl v rovné - mak-m salonku v zs části rcsiínirace.

Dnes je interiér přestavěný a vétši část extrovny slouží jako sklad " vyprávěl porevoluční nájemce restaurace Jiri Brož.

Pnes jc ínii pfcswvín)> vétái íAst extrí slouií jako ski Jd," vypři vél p voluíni nájemce re^iiauracc Broi.

„Z dostupných pramenů vim. že do Chlebovic přijel Einstein několikrát a v hostinci hrával se svými známými i s místními karty," doplnil Zdeněk Kalmus.

„7. dnslupných pf;mi vini, že dn Chk^hovic přl;tl ňlein nékolikrát a v hostinci J val s« "{výTnj známými i s mí« ml karty," doplnil /'.dk.něk mus.

Hostinec U Bluma si oblíbil i Leoš Janáček, který do něj chodil z Hukvald, avšak s Einsteinem se zřejmě nikdy nesetkal.

Hosfincí U Bluma sí ob 1 LeoS lanáček, kiarý do néj ( dij z Hukvaldk dvftak s Fin nem ne yřejmť* nikdy nesei ťinsi

Einstein pak s Blumenfruchtem vyráželi do Beskyd a po takto stráveném víkendu se vracel do Ostravy a vlakem do Prahy.

ein [uV. s RliimcnlruLh vyrář^cli tlo lítfskvd u pn h sirá ven cm víkendu sc vraa*! (.*)

Einstein se znal i s nakladatdem a majitelem tiskárny Buchsbau- mem, který působil v roce 1905 v univerzitní knihovně v Praze a svou živnost rozvíjel v Přívoze.

5rravy a vbkfm tiháTéin a ;nal i a nakládku a majitelem tiskárny Hijchsj kfrrý p\S«obll v rofP I v univcrzilní knihovně v í' a svou iivan.st to^vlíi;) v Pi^ív

V jeho pozůstalosti se však žádné dokumenty týkající se Einsteina nenašly, je však pravděpodobné, že se i s nim setkal během svých návštěv Ostravy.      

V jeho po7Ďsialo»il se však žá dokumenty rýkajTCÍ sc Rinst nendily. je vždk ?e ie I s ním seck.il Whem s\ náv^lčv Oíi trávy.

 

 

 

 Copyright Ing. Milan Čondák 17.04.2011