Přiřazovač vět - LF Aligner
 04  Upravený přiřazený soubor
Upravený přiřazený soubor,   uložený jako HTML má velikost 14.093 b

Welcome Login Register Search News: Entire Release Company Name Headline Ticker ISIN June 16, 2011 11:59 AM Eastern Daylight Time Debora Spar to Join Goldman Sachs Board of Directors

Welcome Login Register Search News: Entire Release Company Name Headline Ticker ISIN June 17, 2011 11:07 AM Eastern Daylight Time Debora Spar se stala členkou představenstva společnosti Goldman Sachs

LONDON--( BUSINESS WIRE )--The Board of Directors of The Goldman Sachs Group, Inc.

LONDÝN--( BUSINESS WIRE )--Představenstvo společnosti Goldman Sachs Group, Inc.

(NYSE: GS) today announced the election of Debora L. Spar as an independent director of the firm effective immediately.

 (burzovní index NYSE: GS) dnes oznámilo, že s okamžitou platností zvolilo paní Deboru L. Spar jako nezávislou ředitelku společnosti.

Dr. Spar’s election expands the Board to 11 directors, nine of whom are independent directors.

Volba Dr. Debory L. Spar rozšiřuje radu ředitelů na 11. Devět členů rady jsou nezávislí ředitelé.

Dr. Spar will be a member of each of the firm’s Audit, Risk, Compensation and Corporate Governance and Nominating committees.

Dr. Spar bude členkou auditního výboru, jmenovacího výboru a dále výborů pro řízení rizik, kompenzace a řízení firmy.

“Debora’s valuable and independent perspective on finance and business, emerging markets and recruitment, particularly of women, will be a tremendous asset for Goldman Sachs in the years ahead”

“Debořin hodnotný a nezávislý pohled na finance a podnikání, na rozvíjející se trhy a na nábor zaměstnanců, zejména žen, přinese společnosti Goldman Sachs v následujících letech obrovskou výhodu”

“Debora’s valuable and independent perspective on finance and business, emerging markets and recruitment, particularly of women, will be a tremendous asset for Goldman Sachs in the years ahead,”

"Debořin hodnotný a nezávislý pohled na finance a podnikání, na rozvíjející se trhy a na nábor zaměstnanců, zejména žen, přinese společnosti Goldman Sachs v následujících letech obrovskou výhodu,"

said Lloyd C. Blankfein, Chairman and CEO of The Goldman Sachs Group, Inc.

řekl Lloyd C. Blankfein, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Goldman Sachs Group, Inc .

Dr. Spar is President of Barnard College, the historic liberal arts college for women in New York City.

Dr. Spar je prezidentkou Barnard College, historické vysoké školy svobodných umění pro ženy v New York City.

Prior to joining Barnard in July 2008, Dr. Spar spent 17 years on the faculty of Harvard Business School.

Před příchodem do Barnard College v červenci 2008 strávila Dr. Spar 17 let na fakultě Harvard Business School.

She joined Harvard in 1991, holding a number of positions including the Spangler Family Professor of Business Administration from 2005 to 2008, Director of the Division of Research and Faculty Development from 2005 to 2007, Senior Associate Dean for Recruiting from 2004 to 2005, and Chair of the Business, Government and the International Economy Unit from 1999-2004.

K Harvardu se připojila v roce 1991, a zastávala zde několik pozic. V letech 2005 až 2008 působila ve funkci Spangler Family Professor na Obchodní správě, v letech 2005 až 2007 byla ředitelkou fakultní divize výzkumu a vývoje, v letech 2004 až 2005 byla zástupkyní hlavního děkana pro nábor, a od roku 1999 do roku 2004 byla předsedkyní Obchodní, vládní a mezinárodně ekonomické jednotky.

Her research has focused on issues of international political economy, examining how rules are established in new or emerging markets and how firms and governments together shape the evolving global economy.

Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku mezinárodní politické ekonomie, zkoumá pravidla na nových a rozvíjejících se trzích, a způsob, jakým firmy a vlády společně utvářejí rozvíjející se globální ekonomiku.

She is a magna cum laude graduate of the Georgetown University School of Foreign Service and holds a doctorate from Harvard.

Absolvovala s vyznamenáním školu Diplomatických služeb na Georgetown University, a má doktorát z Harvardu.

Dr. Spar is a member of the Council on Foreign Relations; a member of the Board of Trustees of The Nightingale-Bamford School; and a member of the American Academy of Arts & Sciences.

Dr. Spar je členkou Výboru pro zahraniční vztahy, členkou správní rady na The Nightingale-Bamford School a členkou Americké akademie věd a umění.

The Goldman Sachs Group, Inc. is a leading global investment banking, securities and investment management firm that provides a wide range of financial services to a substantial and diversified client base that includes corporations, financial institutions, governments and high-net-worth individuals.

Goldman Sachs Group, Inc. je přední světová firma v odvětví investičního bankovnictví, cenných papírů a správy investic, která poskytuje širokou škálu finančních služeb pro významné a různorodé klienty, ke kterým patří korporace, finanční instituce, vlády a vysoce bonitní zákazníci.

Founded in 1869, the firm is headquartered in New York and maintains offices in all major financial centers around the world.

Společnost byla založena v roce 1869, má sídlo v New Yorku a pobočky ve všech hlavních finančních centrech po celém světě.Copyright Ing. Milan Čondák 22.06.2011