Zdroje pro důchodovou reformu
 10  Vybrané zprávy
České texty včetně diakritiky si mohou čtenáři přeložit

pomocí gadgetu Google Translate - Select Language9.2.2011

http://zpravy.e15.cz

Dotace z EU: Česko bude od roku 2014 nejspíš dostávat méně

Česko bude mít k dispozici od roku 2014 v evropských fondech pravděpodobně míň peněz než nyní. Důvodem je hlavně vyšší výkon tuzemské ekonomiky. Včera to řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. V současném programovém období 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu kolem 26,7 miliardy eur. To je podle současného kurzu zhruba 642 miliard korun.


9.2.2011

http://zpravy.e15.cz

Počítačů se loni prodalo o 14,5 procenta víc

Prodej nových počítačů v ČR se loni zvýšil o 14,5 procenta na 1,27 milionu PC. Trh táhly notebooky s růstem o pětinu na 925 tisíc prodaných přístrojů. Prodej stolních PC rostl o dvě procenta na 341 tisíc. Uvedla to analytická firma Gartner.http://ec.europa.eu/dgs/communication/take_part/myths/fact_014_en.htm http://ec.europa.eu/dgs/communication/take_part/myths/fact_014_en.htm
   
Brussels wishes to make UK impose VAT on food  The Press: VAT on Food  Brusel chce, aby Spojené království uložit DPH na potraviny  Press: DPH pro potraviny 
Brussels is trying to lock Member States including the UK into imposing VAT on food within seven years. Brusel se snaží zámek členských států, včetně Spojeného království do zavedení DPH u potravin do sedmi let.
The small print of the Maltese accession treaty gives a formal commitment that all EU Member States should levy VAT on food and medicines by the start of 2010..." Malým písmem na maltské přístupové smlouvy dává formální závazek, že všechny členské státy EU by měly účtovat DPH u potravin a léků do začátku roku 2010... "
(Sunday Telegraph, 26 January 2003) (Sunday Telegraph, 26. ledna 2003)
The Facts: Fakta:
Transitional arrangements allow Malta to apply a zero VAT rate on food until the end of 2009. Přechodná opatření, která umožňují Malta uplatňovat nulovou sazbu DPH na potraviny až do konce roku 2009.
The transitional measure concerns Malta alone and has no influence on the transitional provisions already applicable in other Member States such as the UK. Přechodná opatření se týká pouze Malta a nemá žádný vliv na přechodných ustanoveních již platných v jiných členských státech, např. ve Velké Británii.
Malta should, from a legal perspective, revert to applying a rate of not less than 5% from 1 January, 2010. Malta by se z právního hlediska, se vrátit k použití sazbu, která není nižší než 5% od 1. ledna 2010.
On 23 July 2003 the Commission presented a proposal for simplifying the rules on reduced rates of VAT. Dne 23. července 2003 Komise předložila návrh na zjednodušení pravidel pro snížené sazby DPH.
The proposal would afford Member States equal opportunity to apply reduced rates in certain fields Návrh by poskytnout členským státům rovnou příležitost uplatňovat snížené sazby v některých oblastech
(e.g. restaurants, housing, domestic care services and the supply of gas and electricity) (např. restaurace, ubytování, domácí pečovatelské služby a dodávky plynu a elektřiny)
and rationalise the numerous derogations currently applying in some Member States. a racionalizovat četné výjimky v současné době uplatňují v některých členských státech.
The aim is to improve the functioning of the internal market by ensuring a more uniform application of VAT, thus avoiding potential distortions of competition which have given rise to numerous complaints from traders. Cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu tím, že zajistí jednotné uplatňování DPH, čímž se zabrání možným narušením hospodářské soutěže, které vedly k řadě stížností ze strany obchodníků.
As part of the proposal the Commission is proposing that the zero and super-reduced rates (i.e. rates less than 5%) currently authorised to those Member States that applied such rates at 1 January 1991 should be allowed to continue V rámci návrhu Komise navrhuje, aby nula a měl by super-snížené sazby (tj. ceny méně než 5%), v současné době povoleny na ty členské státy, které požádaly o tyto sazby k 1. lednu 1991 budou moci i nadále
for those goods and services listed in Annex H of the Sixth VAT Directive - essentially goods and services of a social and cultural nature. pro tyto výrobky a služby uvedené v příloze H šesté směrnice o DPH - v podstatě zboží a poskytování služeb sociální a kulturní povahy.
This would mean that Member States could continue to apply a zero or super-reduced rate of VAT to food, inter alia, so it is not true that Brussels is "trying to lock Member States including the UK into imposing VAT on food within seven years". To by znamenalo, že by členské státy mohly i nadále uplatňovat nulovou nebo super-sníženou sazbu DPH na potraviny, mimo jiné, tak to není pravda, že v Bruselu je "snaží zamknout členských států, včetně Spojeného království do zavedení DPH u potravin do sedmi let ".


Jednoduchý úhybný manévr:

nakupovat v blízké sousední zemi.

V mém případě, měsíční nákup v Polsku,

kde jsou sazby od 8 %

například prodejny Makro

http://www.makro.pl/en http://www.makro.pl/pl


http://www.tesco.pl/

 

 

 

www.tesco.pl/obchody


Copyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net