Zdroje pro důchodovou reformu
 07  Mwst.-Sätze
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_de.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_de.htm

Europäische Kommission unknown label

Evropská komise, neznámý label

Eingabehilfen

Dostupnost

• Zur Sprachenauswahl gehen

• Přejít k výběru jazyka

• Zum Inhalt gehen

• Přejít na obsah

• Zur Navigationsseite gehen

• Přejít na stránku navigaci

• Zur Navigationsleiste gehen

• Přejít k cestě

• Zu Eingabe – Hilfe – gehen

• Vstoupit – Nápověda - přejít

Website-Extras

Nástroje stránky

• Kontact

• Kontakt

• Suche

• Vyhledávání

• Rechtlicher Hinweis

• Právní upozornění

Sprachenauswahl

Výběr jazyka

Sprache:

Jazyk:

Deutsch (de) .

němčina (de) .

Drücken Sie „Enter“, um sich die verfügbaren Sprachen anzeigen zu lassen.

Stisknutím tlačítka "Enter" pro zobrazení dostupných jazycích umožnit.

Sprache mit TAB-Taste auswählen, mit „Enter“ bestätigen.

TAB pro volbu jazyka, "Enter" pro potvrzení.

• Deutsch (de)

• Němčina (de)

• Andere Sprachen

• Jiné jazyky

Navigationsleiste

Navigační panel

• Europäische Kommission

• Evropská komise

• Steuern und Zollunion

• Daně a celní unie

• Taxation

• Zdanění

• Vat

• DPH

• Wie die MwSt funktioniert

• Jak funguje DPH

• Steuersätze

• Sazby

• Über uns

• O nás

o Willkommen und Mission

o Vítejte a mise

o Organigramm

o Organizační schéma

o Arbeitsprogramm der Kommission

o Pracovní program Komise

o Reden

o Vystoupení

• 2009

• 2009

• 2008

• 2008

• 2007

• 2007

• 2006

• 2006

• 2005

• 2005

o Über diese Webseite

o O tomto webu

o Schutz personenbezogener Daten

o Ochrana osobních údajů

• Datenbanken

• Databáze

o AEO

o AEO

o EVZTA

o EBTI

o ECICS

o ECICS

o EORI

o EORI

o EXPORT

o EXPORT

o Zollkontingente

o Celních kvót

o SEED On Europa

o Osivo na Europa

o Überwachung

o Monitorování

o Zollaussetzungen

o Suspenze

o TARIC

o TARIC

o Taxes In Europe

o Daně v Evropě

o Versandzollstellen

o Tranzitní úřady

o Internationaler Versand - MRN

o Mezinárodní doprava - MRN

o MIAS

o MIAS

• Ausschreibungen/Subventionen

• Nabídky a granty

o Ausschreibungen

o Nabídky

o Subventionen

o Dotace

• FAQ

• FAQ

o Allgemein

o Obecné

o Steuern

o Daně

o Zoll

o Celní

• Newsflash

• Novinky Flash

• Was gibt's Neues ?

• Co je nového?

• Wegweiser

• Adresář

Steuern

Daně

Seitennavigation

Navigace na webu

• Allgemeine Informationen

• Obecné informace

• Personensteuern

• Osobní daně

• Unternehmenbesteuerung

• Zdaňování podniků

• Verbrauchsteuern auf Alkohol, Tabak & Energie

• Spotřebních daní z alkoholu, tabákových výrobků a energetických

• Andere Steuern

• Ostatní daně

• Steuerzusammenarbeit, Überwachung und Betrugsbekämpfung

• Daňová spolupráce, řízení a podvody

• MwSt

• Daň

o Grundlegende Papiere

o Základní dokumenty

o Wie die MwSt funktioniert

o Jak funguje DPH

• Befreiungen

• Osvobození od daně

• Steuersätze

• Sazby

• Sonderregelungen

• Zvláštní ujednání

• Wo wird besteuert?

• Kde je povinná k dani?

• MwSt. auf Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

• DPH u finančních a pojišťovacích služeb

• Arbeitsintensive Dienstleistungen

• Pracovně-intenzivní služby

• Gebrauchtwaren

• Ruční

• Fernverkäufe

• Prodeje na dálku

• Elektronische Dienstleistungen

• Elektronické služby

o Händler

o Prodejce

o Verbraucher

o Spotřebitele

o Überwachung & Betrugsbekämpfung

o Dozoru a podvodům

o Konferenzen und sonstige Veranstaltungen

o Konference a další akce

Zoll

Clo

• Zollpolitik

• Celní politika

• Safety and Security Amendment

• Bezpečnost a ochrana návrh

• Zollberechnung

• Výpočet cla

• Verfahrensaspekte

• Procedurální aspekty

• Zollkontrollen

• Celní kontroly

• Zollkooperationsprogramme

• Program pro celní spolupráci

• Was gibt's Neues ?

• Co je nového?

• Konsultationen - Bestimmen Sie mit!

• Konzultace - Zapojte se!

• Internationale Angelegenheiten

• Mezinárodní vztahy

• Reisen in Europa

• Cestování v Evropě

• Info nach EU-Staaten

• Informace o zemi EU

• Durchsetzung Ihrer Rechte

• Prosazování vašich práv

• Gesetzgebung

• Právní předpisy

• Vertragsverletzungen

• Porušení předpisů

• Veröffentlichungen

• Publikace

• E-Learning

• E-Learning

• Archiv der aktuellen Infos

• Archiv aktualit info

• Links

• Odkazy

• Glossar

• Glosář

Weitere Extras

Ostatní doplňky

Mwst.-Sätze

Sazby DPH

Die MwSt-Systemrichtlinie 2006/112/EC vom 28. November 2006 (Amtsblatt L 347, 11.12.2006, S.1) beschreibt in ihren Artikeln 93 bis 130 sowie im Anhangen III den rechtlichen Rahmen für die Anwendung von Mehrwertsteuersätzen in den Mitgliedstaaten.

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28 Listopadu 2006 (Úřední věstník L 347, 11.12.2006, s. 1), popisuje ve svých článcích 93 až 130 a v příloze III, právní rámec pro uplatňování sazeb DPH v členských státech.

Die Mitgliedstaaten machen weiten Gebrauch von den in diesem Rechtsrahmen enthaltenen Möglichkeiten, so dass im Ergebnis die Situation in der Praxis ein disparates und komplexes Bild darstellt.

Členské státy široké využití možností obsažených v tomto rámci, jako výsledek, situace v praxi, různorodé a komplexní představuje.

Die grundlegenden Regeln sind einfach:

Základní pravidla jsou jednoduchá:

• Die Lieferungen von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen unterliegen grundsätzlich einem Normalsteuersatz von mindestens 15%;

• Dodání zboží a poskytování služeb, jsou obecně předmětem normální sazbou daně ve výši 15%;

• Die Mitgliedstaaten können einen oder zwei ermäßigte Steuersätze von mindestens 5% auf Güter und Dienstleistungen, die auf einer abschließenden Liste aufgeführt sind, anwenden;

• Členské státy mohou mít jednu nebo dvě snížené sazby, která není nižší než 5% na zboží a služby, které jsou vyjmenovány v seznamu;

Diese einfachen Regeln werden jedoch durch eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen verkompliziert, die bestimmten Mitgliedstaaten, mitunter der Mehrzahl, gewährt wurden.

Tato jednoduchá pravidla jsou však komplikována množstvím odchylek od některých členských států, někdy většina udělena.

Diese Ausnahmeregelungen wurden während den der Verabschiedung der Mehrwertsteuersatz-Richtlinie vorausgehenden Verhandlungen 1992 und den EU-Beitrittsakten gewährt.

Tyto výjimky byly uděleny během přijímání směrnice sazeb DPH předchozích jednání v roce 1992 a přistoupení k dokumentu EU.

Von einem übergeordneten Standpunkt verunmöglichen derartige Ausnahmeregelungen die Anwendung einer kohärenten Mehrwertsteuersatzstruktur in der EU.

Z pohledu rodiče, aby bylo možné pro takové výjimky, použití soudržného value-struktury přidané sazba daně v EU.

Im Januar 2006 gab der Rat der Europäischen Union der Kommission das Mandat, dem Europäischen Parlament und dem Rat bis Ende Juni 2007 einen Bericht zur Gesamtbeurteilung der Folgen der Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze auf lokal erbrachte Dienstleistungen, einschließlich Restaurationsdienstleistungen, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum und das angemessene Funktionieren des Binnenmarkts vorzulegen.

V lednu 2006 se Rada Evropské unie, Komise má sice mandát, Evropský parlament a Rada do konce června 2007 v celkové účinky uplatňování snížené sazby DPH na místně poskytované služby, včetně restauračních služeb, zejména z hlediska vytváření pracovních míst hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu dopředu.

Der Bericht sollte auf einer durch einen unabhängigen "Think Tank" erstellten Studie beruhen

Tato zpráva by měla být založena na nezávislém think tank vytvořena na základě studie

(siehe Bekanntmachungen über vergebene Aufträge , Leistungsbeschreibung (pdf 60 Kb)(60 Kb)  und Anhang zur Ausschreibung (pdf 31 Kb)(31 Kb)  ).

(viz zadání zakázky smlouvy , pokud jde o reference  (pdf 60 Kb)(60 Kb) a připojené k pozvání  (pdf 31 kB)(31 Kb) ).

Diese Studie (pdf 697 Kb)(697 Kb) (und Anhänge (pdf 1.34 Mb)(1.34 Mb)) wurde im Mai 2007 fertig gestellt.

Tato studie  (pdf 697 Kb)(697 Kb) (a dodatky  (pdf 1,34 MB)(1,34 Mb) ) byl dokončen v květnu 2007.

Im Wesentlichen überprüft die Studie global die Auswirkungen ermäßigter MwSt-Sätze und einschlägiger Ausnahmeregelungen, unter anderem, aber nicht nur, für lokal erbrachte Dienstleistungen.

V podstatě se zkoumá celkový dopad snížených sazeb DPH a osvobození od daně relevantní, včetně, ale nejen na místně poskytované služby.

Die Effekte auf Einkommensverteilung, die Schattenwirtschaft und Befolgungskosten für Unternehmen wurden ebenfalls in Betracht gezogen .

Vliv na rozdělení příjmů, ekonomiku a náklady na dodržení předpisů pro podniky byly rovněž vzaty v úvahu.

Am 5. Juli 2007 hat die Kommission folgende Dokumente verabschiedet (siehe Pressemitteilung IP/07/1017  und MEMO/07/277 ) :

Na 5 Července 2007 Komise přijala tyto dokumenty (viz tisková zpráva IP/07/1017 a MEMO/07/277 ):

• Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zu anderen Steuersätzen als dem Normalsteuersatz: COM(2007) 380 (pdf 69 Kb)(69 Kb) 

• Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o sazbách DPH jiný než standardní sazby DPH: KOM (2007) 380  (pdf 69 kB)(69 Kb) 

• Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung von Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich bestimmter, zeitlich begrenzter Ausnahmeregelungen zu MwSt-Sätzen: COM(2007) 381 (pdf 42 Kb)(42 Kb) 

• Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o určité časové-omezené výjimky na sazby DPH: KOM (2007) 381  (pdf 42 kB)(42 Kb) 

• Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen "Main conclusions of the study on reduced VAT rates applied to goods and services in the Member States of the European Union ": SEC(2007) 910 (pdf 203 Kb)(203 Kb) 

• Pracovní dokument Evropské unie 'útvary Komise' Hlavní závěry studie o snížených sazbách DPH uplatňovaných na zboží a služby v členských státech: SEC (2007) 910  (pdf 203 kB)(203 Kb) 

In Fortführung ihres politischen Konzepts zu den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen, welches die Kommission in ihrer Mitteilung vom Juli 2007 (KOM (2007) 380 endg.) festgelegt hatte, hat sie einen Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf ermäßigte Mehrwertsteuersätze angenommen : COM(2008)428.

V pokračování své politiky přístupu k snížené sazby DPH, které sdělení Komise z července 2007 (KOM (2007) 380 v konečném znění), postavil ji, ona má návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES pokud jde o snížené sazby DPH přijaté na: KOM (2008) 428 .

Siehe auch die Pressemitteilung (IP/08/1109 ) und das MEMO/08/481, sowie die Rede (pdf 12 Kb)(12 Kb) von EU-Kommissar Kovács und die "Bürgerinfo" (pdf 28 Kb)(28 Kb) .

Viz rovněž tisková zpráva ( IP/08/1109 ) A MEMO/08/481 A řeči  (pdf 12 kB)(12 Kb) komisaře Kovácse a "Občan Shrnutí"  (pdf 28 kB)(28 Kb) .

Dieser Vorschlag konzentriert sich auf die Genehmigung ermäßigter Sätze für Bereiche, in denen eine gewisse Dringlichkeit gegeben ist

Tento návrh se zaměřuje na schválení snížené sazby pro oblasti, kde je pocit naléhavosti dané

(befristete Bestimmungen, die am 31. Dezember 2010 auslaufen, Ungleichbehandlung der Mitgliedstaaten)

(přechodná ustanovení, končí dnem 31. prosince 2010, nerovné zacházení s členskými státy)

und für die bereits - insbesondere auf der Grundlage der Studie von Copenhagen Economics - genügend Entscheidungselemente vorliegen.

a pro které již - zejména na základě studie Copenhagen Economics - dostatečné prvky jsou přítomny.

In diesem Zusammenhang würde Anhang III der MwSt.-Richtlinie mit dem Verzeichnis der Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, auf die ermäßigte MwSt.-Sätze angewandt werden können, künftig auch Folgendes enthalten:

V této souvislosti by se příloha III směrnice o DPH se seznamem dodávek zboží a služeb, které mohou být předmětem snížené sazby DPH v budoucnu zahrnovat následující:

• das gesamte Wohnungswesen sowie einige Dienstleistungen für Gebetsstätten, Stätten des Kulturerbes und Denkmäler.

• veškeré bydlení a některé služby pro bohoslužebná místa, kulturní památky a památky.

Diese Änderungen ermöglichen zum Beispiel den Mitgliedstaaten, bei der Renovierung und Instandsetzung zur Steigerung von Energiesparen und Energieeffizienz ermäßigte Sätze anzuwenden;

Tyto změny umožní, aby tyto členské státy požádat o renovace a opravy ke zvýšení úspor energie a energetické účinnosti, snížené sazby;

• Dienstleistungen im Gaststättengewerbe und Verpflegungsdienstleistungen;

• Restaurační služby a stravovací služby;

• lokal erbrachte Dienstleistungen einschließlich der arbeitsintensiven Dienstleistungen, bei denen die befristete Anwendung ermäßigter Sätze am 31. Dezember 2010 ausläuft, und vergleichbare lokale Dienstleistungen wie Gartenarbeiten, kleinere Reparaturen an beweglichen Gegenständen, Dienstleistungen im Kosmetikbereich usw.).

• místně poskytované služby, včetně práce-intenzivní služby, v nichž dočasně snížené sazby na skončí v 31. prosince 2010, a srovnatelné místní služby, jako je zahradnictví, drobné opravy na movitý majetek, osobní péče, atd.).

Des Weiteren beinhaltet der Vorschlag einige rechtstechnische Anpassungen, hauptsächlich um ermäßigte MwSt.-Sätze für Folgendes zu ermöglichen:

Kromě toho návrh obsahuje některé technické úpravy, především proto, aby snížené sazby DPH pro následující:

• Babywindeln,

• Dětské plenky

• Hörbücher, CDs, CD-ROMs oder andere körperliche Datenträger, die überwiegend denselben Informationsgehalt wiedergeben wie gedruckte Bücher,

• Audio knihy, CD, CD-ROM nebo veškerou hmotnou podporu, která převážně reprodukovat stejný obsah informací jako tištěné knihy,

• sowie einige andere, bereits 2003 vorgeschlagene technische Anpassungen, die immer noch ihre Gültigkeit haben, z.B. in Bezug auf Geräte, Hilfsmittel und sonstige Vorrichtungen für Behinderte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abfallbehandlung.

• a někteří jiní, v roce 2003 navrhla technické úpravy, které jsou stále platné, např. pokud jde o vybavení, pomůcky a ostatní zařízení pro osoby se zdravotním postižením a služby související s nakládáním s odpady.

Am 5. Mai 2009, nahm der Rat die Richtlinie 2009/47/EG an, nach der allen Mitgliedstaaten die ständige fakultative Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze auf bestimmte lokal erbrachte arbeitsintensive Dienstleistungen, einschließlich im Gaststättengewerbe, bei denen keine Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen zwischen Dienstleistungserbringern in verschiedenen Mitgliedstaaten besteht, gestattet wird.

Na 5 Května 2009, že Rada směrnici 2009/47/ESaž poté, co všechny členské státy, trvalé volitelné uplatnění snížené sazby DPH na některé místně poskytované služby s vysokým podílem práce- v různých členských státech, ve stravovacích služeb, u nichž nevzniká žádné riziko narušení hospodářské soutěže mezi poskytovateli je oprávněn provádět včetně.

Weitere Informationen bezüglich ermäßigter MwSt-Sätze liefert die Seite " Jüngste Gesetzgebung".

Pro více informací o snížených sazbách DPH stanoví na stránce " Poslední předpisů .

Die Kommission billigte am 24. Juni einen Vorschlag, den normalen Mindest-MwSt.-Satz von 15% bis Ende 2015 zu verlängern.

Komise schválila dne 24. června, návrh, aby minimální normální sazba DPH ve výši 15% do konce roku 2015 rozšířit.

Weitere Details entnehmen Sie dem Vorschlag ( COM/2010/331) und der " Bürgerinfo".

Pro více informací, návrh ( COM/2010/331 ) a " 'souhrn občanů".

Andere Informationsdokumente über Mwst.-Sätze

Další informace dokumenty týkající se sazeb DPH

Anwendbare MwSt.-Sätze (pdf 461 Kb)(461 Kb) 

Platných daňových sazeb  (pdf 461 Kb)(461 Kb) 

In den EU-Mitgliedstaaten anwendbare MwSt.-Sätze.

V členských státech EU platných daňových sazeb.

Details über die ermässigten MwSt.-Sätze, die für bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen gelten, finden Sie hier.

Podrobnosti o snížené sazby DPH, které se vztahují na určité práce kliknutím zde.

01/01/2011 MwSt auf arbeitsintensive Dienstleistungen

01/01/2011 Daň ze služeb s vysokým podílem práce

Ein ermässigter MwSt-Satz kann für einen gewissen Versuchszeitraum auf bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen angewendet werden.

Snížené sazby DPH mohou být použity pro určité zkušební dobu na některé služby s vysokým podílem práce-.

Es soll festgestellt werden, wie sich die Regelung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bekämpfung der Schattenwirtschaft auswirkt.

To je určit dopad tohoto režimu na vytváření pracovních míst a boj proti šedé ekonomice.

4/07/2007

4/07/2007

Letzte Aktualisierung: 13/01/2011 10:43:59 | Seitenanfang

Poslední aktualizace: 13/01/2011 10:43:59 | NahoruCopyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net