Zdroje pro důchodovou reformu
 06  Taux de TVA
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_fr.htm

Commission européenne unknown label

Evropská komise neznámý label

Outils d'accessibilité

Dostupnost nástroje

• Aller au sélecteur de langues

• Přejít k výběru jazyka

• Aller au contenu

• Přejít na obsah

• Aller aux éléments de navigation de la page

• Přeskočit navigační prvky na stránce

• Aller au chemin de navigation

• Přejít k cestě

• Obtenir de l'aide sur l'accessibilité

• Získání nápovědy o přístupnosti

Outils du site

Nástroje stránky

• Contact

• Kontakt

• Recherche

• Vyhledávání

• Avis juridique

• Právní upozornění

Sélecteur de langues

Jiné jazyky

Langue:

Jazyk:

français (fr) .

francouzština (fr) .

Appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir la liste des langues.

Stisknutím ENTER otevřete seznam jazyků.

Appuyez sur TAB pour la parcourir et puis de nouveau sur ENTRÉE pour confirmer votre choix.

Stisknutím klávesy TAB procházet a stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení.

• français (fr)

• Francouzština (fr)

• Autres langues

• Jiné jazyky

Chemin de navigation

Navigační cesta

• Commission européenne

• Evropská komise

• Fiscalité et Union douanière

• Daně a celní unie

• Taxation

• Zdanění

• Vat

• DPH

• Comment marche la TVA?

• Jak funguje DPH

• Taux

• Daně

Fiscalité

Zdanění

Navigation de la page

Stránka navigaci

• Informations générales

• Obecné informace

• Fiscalité individuelle

• Osobní daně

• Fiscalité des entreprises

• Zdaňování podniků

• Droits d'accises sur l'alcool, le tabac et l'énergie

• Spotřební daně z alkoholu, tabákových výrobků a energií

• Autres taxes

• Ostatní daně

• Coopération en matière fiscale, contrôle et lutte anti-fraude

• Daňová spolupráce, řízení a anti-podvodům

• TVA

• DPH

o Documents clés

o Klíčové dokumenty

o Comment marche la TVA?

o Jak funguje DPH

• Exonérations

• Vyloučení odpovědnosti

• Taux

• Sazby

• Régimes particuliers

• Speciální režimy

• Où doit-on taxer ?

• Kde bychom měli danit?

• TVA sur les services financiers et les services d'assurances

• DPH u finančních a pojišťovacích služeb

• Services à haute intensité de main d'oeuvre

• Služby s vysokou intenzitou práce

• Biens d'occasion

• Použité zboží

• Ventes à distance

• Prodeje na dálku

• Services électroniques

• Elektronické služby

o Opérateurs économiques

o Obchodníci

o Consommateurs

o Spotřebitele

o Contrôle et lutte contre la fraude

o Kontrola a boj proti podvodům

o Conférences et autres manifestations

o Konference a další akce

Douane

Clo

• Questions de politique générale

• Politické otázky

• Safety and Security Amendment

• Bezpečnost a ochrana návrh

• Calcul des droits de douane

• Výpočet cla

• Aspects procéduraux

• Procedurální aspekty

• Contrôles douaniers

• Celní kontroly

• Programmes de coopération douanière

• Programy pro celní spolupráci

• Quoi de neuf ?

• Co je nového?

• Consultations - Donnez votre avis!

• Konzultace - Zapojte se!

• Affaires internationales

• Mezinárodní vztahy

• Voyageurs

• Cestující

• Information par pays de l'UE

• Info o zemích EU

• Exercez vos droits

• Prosazování vašich práv

• Législation

• Právní předpisy

• Infractions

• Porušení předpisů

• Publications

• Publikace

• Apprentissage électronique

• ELearning

• Information - Archives

• - Archiv

• Liens

• Odkazy

• Glossaire

• Glosář

Autres outils

Další nástroje

Taux de TVA

Sazby DPH

La directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (Journal officiel L 347, 11.12.2006, p.1) fournit, dans ses articles 93 à 130 et l'annexe III, un cadre juridique pour l'application de taux de TVA dans les Etats membres.

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (Úřední věstník L 347, 11.12.2006, s. 1) stanoví v článcích 93 do 130 a přílohy III, právní rámec pro uplatňování sazby DPH v členských státech.

Les Etats membres ont fait usage des possibilités offertes dans ce cadre et continuent à le faire;

Členské státy využily příležitostí, v tomto rámci, a tak činit i nadále,

il en résulte une situation disparate et complexe.

což v různorodé a složité situaci.

Les règles de base sont simples:

Základní pravidla jsou jednoduchá:

• Les livraisons de biens et prestations de services soumises à la TVA sont en principe soumises à un taux normal fixé à un minimum de 15%;

• Dodávky zboží a služeb podléhají DPH, které normálně podléhají základní sazbu ve výši nejméně 15%;

• Les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits d'un minimum de 5% aux biens et services énumérés dans une liste limitative (l'annexe III);

• Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby pro minimálně 5% na zboží a služby uvedené v taxativním seznamu (příloha III);

Ces règles simples sont cependant compliquées par une multitude de dérogations accordées à certains Etats membres, dans certains cas à une majorité d'Etats membres.

Tato jednoduchá pravidla jsou však komplikována velkým množstvím výjimek udělovaných některým členským státům, v některých případech většina členských států.

Ces dérogations ont été accordées durant la négociation qui a précédé l'adoption de la directive sur les taux de TVA de 1992 et dans les actes d'adhésion à l'Union européenne.

Tyto výjimky byly uděleny během jednání, která předcházela přijetí směrnice o sazbách DPH v roce 1992 a aktu o přistoupení k Evropské unii.

Globalement, de telles dérogations empêchent qu'un système cohérent de taux de TVA soit appliqué dans l'UE.

Celkově se tyto výjimky zabránit soudržný systém sazba DPH je uplatňována v EU.

En janvier 2006, le Conseil de l'Union européenne a donné mandat à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant la fin juin 2007, un rapport d'évaluation générale sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d'emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.

V lednu 2006 Rada Evropské unie pověřila Komisi, aby předložila Parlamentu a Radě do konce června 2007 celkovou hodnotící zprávu o dopadu snížených sazeb platných pro služby poskytované lokálně, včetně stravovacích služeb, zejména pokud jde o vytváření pracovních míst, hospodářský růst a řádného fungování vnitřního trhu.

Ce rapport devait être basé sur une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant (voir avis d'attribution de marchés, spécifications (pdf 62 Kb)(62 Kb)  et annexe (pdf 33 Kb)(33 Kb)  à l'appel d'offres ).

Tato zpráva by měla být založena na studii provedené skupinou nezávislých ekonomických nádrž (viz oznámení o zadání zakázky, specifikace  (pdf 62 Kb)(62 Kb) a dodatek  (pdf 33 kB)(33 Kb) výzvě k podávání nabídek).

L' étude (pdf 697 Kb)(697 Kb) ( et ses annexes (pdf 1.34 Mb)(1.34 Mb)) a été terminée en mai 2007.

Studie  (pdf 697 Kb)(697 Kb) (a jeho příloh  (pdf 1,34 MB)(1,34 Mb) ) byl dokončen v květnu 2007.

Elle examine principalement l'impact des taux réduits de TVA et des dérogations, non seulement pour les services fournis localement, mais aussi plus globalement.

Jedná se zejména zkoumá dopad snížených sazeb DPH a osvobození od daně, a to nejen pro služby poskytované na místní úrovni, ale také obecněji.

L'incidence sur la distribution des revenus, l'économie informelle et les coûts liés à la mise en oeuvre de la réglementation pour les entreprises a également été prise en considération.

Dopad na rozdělení příjmů, stínovou ekonomiku a náklady spojené s prováděním předpisů pro podniky byly rovněž v úvahu.

Le 5 juillet 2007, la Commission a adopté les documents suivants (voir le communiqué de presse IP/07/1017  et le MEMO/07/277 ):

5. července 2007 Komise přijala tyto dokumenty (viz tisková zpráva IP/07/1017 a MEMO/07/277 ):

• Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux taux de TVA autres que le taux de TVA normal :

• Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu týkající se sazeb DPH jiné než standardní sazby DPH:

COM(2007) 380 (pdf 67 Kb)(67 Kb) 

KOM (2007) 380  (pdf 67 kB)(67 Kb) 

• Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée:

• Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty:

COM(2007) 381 (pdf 42 Kb)(42 Kb) 

KOM (2007) 381  (pdf 42 kB)(42 Kb) 

• Un document de travail des services de la Commission - Principales conclusions de l'étude sur les taux réduits de TVA appliqués aux biens et aux services dans les Etats membres de l'Union européenne:

• Pracovní dokument Komise - Hlavní závěry studie o snížených DPH uplatňovaných na zboží a služby v členských státech Evropské unie

SEC(2007) 910 (pdf 203 Kb)(203 Kb) 

SEK (2007) 910  (pdf 203 kB)(203 Kb) 

Conformément à sa politique dans le domaine des taux réduits de TVA, définie dans sa communication de juillet 2007 (COM(2007) 380 final) la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CEE en ce qui les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée :

Podle své politiky v oblasti snížených sazeb DPH, vymezené ve svém sdělení z července 2007 (KOM (2007) 380 v konečném znění) Komise přijala návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud snížené sazby daně z přidané hodnoty:

COM(2008)428; voir aussi le communiqué de presse (IP/08/1109 ) et le MEMO/08/481  , ainsi que le discours (pdf 12 Kb)(12 Kb) du Commissaire Kovács et le résumé à l'intention des citoyens (pdf 28 Kb)(28 Kb) .

KOM (2008) 428 , viz rovněž tisková zpráva ( IP/08/1109 ) a MEMO/08/481 a řeči  (pdf 12 kB)(12 Kb) komisaře Kovácse a Shrnutí pro občany  (pdf 28 kB)(28 Kb) .

Cette proposition vise à autoriser des taux réduits pour les secteurs dans lesquels il y a une certaine urgence

Cílem tohoto návrhu je umožnit snížené sazby pro odvětví, ve kterých existuje určitá nouze

(dispositions temporaires expirant le 31 décembre 2010; inégalité de traitement entre les États membres)

(přechodná ustanovení končí 31. prosince 2010, nerovné zacházení mezi členskými státy)

et/ou pour lesquels on dispose de suffisamment d'éléments, notamment sur la base de l'étude de Copenhagen Economics.

a / nebo tam, kde je dostatek důkazů, včetně základě studie Copenhagen Economics.

Dans ce contexte, il est proposé de faire figurer à l'annexe III de la directive TVA, qui contient la liste des biens et services pouvant faire l'objet de taux réduits, les éléments suivants:

V této souvislosti se navrhuje zahrnout do přílohy III směrnice o DPH, která obsahuje seznam zboží a služeb způsobilých pro sníženou sazbu, následující:

• l'ensemble du secteur du logement ainsi que certains services liés aux lieux de culte, au patrimoine culturel et aux monuments historiques est par ailleurs ajoutée.

• v celém sektoru bydlení a některé služby související s bohoslužebná místa, kulturní dědictví a historických památek je také přidán.

Ces modifications permettront aussi aux États membres d'appliquer des taux réduits de TVA, par exemple, aux travaux de rénovation et de réparation visant à augmenter l'efficacité énergétique et les économies d'énergie;

Tyto změny budou rovněž členským státům umožní uplatňovat snížené sazby DPH, například renovace a opravy projekty na zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor;

• les services de restaurant et de restauration; 

• restaurační služby a stravování; 

• les services fournis localement y compris les services à forte intensité de main-d'oeuvre pour lesquels l'expérience en cours prend fin le 31 décembre 2010, et des services fournis localement similaires comme le jardinage, les petites réparations de biens meubles corporels, les soins personnels, etc.

• místně poskytované služby, včetně služby s vysokým podílem pracovní síly, pro které současný experiment skončí 31. prosince 2010, a podobné služby poskytované na místní úrovni, jako je zahradničení, drobné opravy hmotného osobního majetku, osobní péče, atd..

La proposition inclut également certaines adaptations techniques rédactionnelles, principalement destinées à permettre l'application de taux réduits pour:

Návrh také obsahuje některé technické zpracování, především umožnit uplatnění snížené sazby pro:

• aux langes pour bébés,

• pleny pro děti,

• aux livres audio, disques compacts, cédéroms et autres supports physiques similaires reproduisant principalement la même information que celle contenue dans les livres imprimés,

• audio knihy, CD, CD ROM a jiných fyzických nosičích, jako je převážně reprodukovat stejné informace jako obsažené v tištěných knihách,

• quelques autres adaptations techniques déjà proposées en 2003, mais qui restent d'actualité, en ce qui concerne, par exemple, les équipements, le matériel auxiliaire et d'autres appareils destinés aux handicapés ou les services liés au traitement des déchets, etc.

• několik dalších technických úprav již navrhla v roce 2003, ale které zůstávají v platnosti, pokud jde například zařízení, pomocná zařízení a další zařízení pro postižené nebo služby související s nakládáním s odpady, atd.

Le 5 mai 2009, le Conseil a adopté la directive 2009/47/CE autorisant - à titre permanent - l'application facultative de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre prestés au niveau local, y compris les services de restauration, pour lesquels il n'existe pas de risque de concurrence déloyale entre les prestataires de services dans les différents États membres.

Dne 5. května 2009 přijala Rada směrnici 2009/47/ESkterým se - natrvalo - volitelné uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u některých služeb s vysokým podílem práce poskytované na místní úrovni, včetně restauračních služeb, pro které neexistuje riziko nekalé soutěže mezi poskytovateli služeb v různých členských státech.

Pour plus de détails concernant les taux réduits de TVA, voir aussi les pages " Législation adoptée récemment"

Pro více informací o snížených sazbách DPH, viz také stránky " Legislativa nedávno přijaté "

La Commission a adopté le 24 juin 2010 une proposition visant à prolonger l'application du taux normal  minimum de TVA de 15% jusqu'à la fin 2015.

Komise přijal 24. června 2010 návrh na rozšíření uplatňování základní sazby  daně z přidané hodnoty minimálně 15% do konce roku 2015.

Pour de plus amples informations, voir la proposition COM(2010) 331  et le résumé à l'intention des citoyens

Pro více informací viz návrh KOM (2010) 331  a Shrnutí pro občany

Autres documents sur les taux de TVA

Ostatní dokumenty týkající se sazeb DPH

Taux de TVA (pdf 440 Kb)(440 Kb)  Taux de TVA appliqués dans les Etats Membres de l'UE.

Sazby DPH  (pdf 440 Kb)(440 Kb)  Sazeb DPH v členských státech EU.

D'autres détails sur des taux réduits de TVA applicables à certains services à haute intensité de main d'oeuvre peuvent être trouvés ici.

Další podrobnosti o snížené sazby DPH u některých služeb s vysokou intenzitou práce, lze nalézt zde.

01/01/2011 La TVA sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre Un taux de TVA réduit sur certains services spécifiques à forte intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué, à titre expérimental, pendant une certaine période afin de tester les effets de cet allégement en termes de création d'emplois et de lutte contre l'économie souterraine.

01/01/2011 DPH u služeb s vysokou intenzitou práce Snížené sazby DPH na určité služby, intenzivní práce, mohou být použity na experimentálním základě po určitou dobu k testování účinků této úlevy, pokud jde o vytváření pracovních míst a boj proti stínové ekonomice.

4/07/2007

4/07/2007

Dernière mise à jour : 13/01/2011 10:43:59

Poslední aktualizace: 01/13/2011 10:43:59

| Haut de la page

| Zpět na začátekCopyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net