Zdroje pro důchodovou reformu
 05  VAT rates
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm

European Commission unknown label

Evropská komise neznámá nálepka

Accessibility tools

Dostupnost nástrojů

• Go to language selector

• Přejít k výběru jazyka

• Go to content

• Přejít na obsah

• Go to page navigation

• Přejít na stránku navigaci

• Go to navigation path

• Přejít k cestě

• Go to accessibility help

• Přejít na dostupnost pomoci

Service tools

Servisní nástroje

• Contact

• Kontakt

• Search

• Vyhledávání

• Legal notice

• Právní upozornění

Language selector

Výběr jazyka

Language:

Jazyk:

English (en)

angličtina (en)

Press Enter to open the list of languages.

Stisknutím tlačítka Enter otevřete seznam jazyků.

Use TAB to browse and press Enter to select.

Použijte TAB procházet a stiskněte Enter pro výběr.

• English (en)

• Angličtina (en)

• Other languages

• Jiné jazyky

Navigation path

Navigační cesta

• European Commission

• Evropská komise

• Taxation and Customs Union

• Daně a celní unie

• Taxation

• Zdanění

• Vat

• DPH

• How VAT works

• Jak funguje DPH

• Rates

• Sazby

Taxation

Zdanění

Page navigation

Stránka navigaci

• General Information

• Obecné informace

• Personal Tax

• Osobní daně

• Company Tax

• Daně z příjmu právnických osob

• Excise duties on alcohol, tobacco and energy

• Spotřební daně z alkoholu, tabákových výrobků a energii

• Other taxes

• Ostatní daně

• Tax Co-operation, control and anti-fraud

• Daňové Co-operace, kontrola a anti-podvodům

• VAT

• DPH

o Key documents

o Klíčové dokumenty

o How VAT works

o Jak funguje DPH

• Exemptions

• Osvobození od daně

• Rates

• Sazby

• Special Schemes

• Zvláštní systémy

• Where to tax?

• Kde zdaňovat?

• VAT on insurance and financial services

• DPH u pojišťovacích a finančních služeb

• Labour-intensive services

• Pracovně-intenzivní služby

• 2nd hand goods

• 2. použité zboží

• Distance selling

• Prodej na dálku

• E-Services

• E-služby

o Traders

o Obchodníci

o Consumers

o Spotřebitelé

o Control and Anti-Fraud

o Kontrola a boj proti podvodům

o Conferences and other events

o Konference a další akce

Customs

Cla

• Policy Issues

• Otázky politiky

• Safety and Security Amendment

• Bezpečnost a návrh ochrany

• Calculation of customs duties

• Výpočet cla

• Procedural aspects

• Procedurální aspekty

• Customs controls

• Celní kontroly

• Customs co-operation programmes

• Celní spolupráce-operace programy

• What 's new?

• Co je nového?

• Consultations - Get involved!

• Konzultace - Zapojte se!

• International affairs

• Mezinárodní záležitosti

• Travellers

• Cestující

• Info by EU Country

• Informace o zemi EU

• Enforcing your rights

• Prosazování vašich práv

• Legislation

• Právní předpisy

• Infringements

• Porušení předpisů

• Publications

• Publikace

• eLearning

• eLearning

• Archive

• Archiv

• Links

• Odkazy

• Glossary

• Glosář

Additional tools

Další nástroje

VAT rates

Sazby DPH

The VAT Directive 2006/112/EC of 28 November 2006

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006

(Official Journal L 347, 11.12.2006, p.1)

(Úřední věstník L 347, 11.12.2006, s. 1)

provides in its Articles 93 to 130 and Annex III a legal framework for the application of VAT rates in Member States.

stanoví ve svých článcích 93 až 130 a přílohy III právní rámec pro uplatňování sazeb DPH v členských státech.

Member States have made and continue to make wide use of the possibilities offered within this framework;

Členské státy dosáhly, a pokračovat v široké využití možností nabízených v tomto rámci,

as a result, the situation is in practice disparate and complex.

v důsledku čehož je situace v praxi různorodé a složité.

The basic rules are simple:

Základní pravidla jsou jednoduchá:

• Supplies of goods and services subject to VAT are normally subject to a standard rate of at least 15%;

• Dodávky zboží a služeb podléhajících DPH, které normálně podléhají základní sazbu ve výši nejméně 15%;

• Member States may apply one or two reduced rates of not less than 5% to goods and services enumerated in a restricted list;

• Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby, které nejsou nižší než 5% na zboží a služby vyjmenované v omezeném seznamu;

These simple rules are however complicated by a multitude of derogations granted to certain Member States, in some instances a majority of Member States.

Tato jednoduchá pravidla jsou však komplikována velkým množstvím výjimek udělovaných některým členským státům, v některých případech většině členských států.

These derogations were granted during the negotiations preceding the adoption of the VAT rates Directive of 1992 and in the Acts of Accession to the European Union.

Tyto výjimky byly uděleny během jednání, která předcházela přijetí sazeb DPH směrnice z roku 1992 a v aktech o přistoupení k Evropské unii.

Overall, such derogations prevent a coherent system of VAT rates in the EU from being applied.

Celkově tyto odchylky brání, aby byl použit soudržný systém sazeb DPH v EU.

In January 2006, the Council of the European Union gave a mandate to the Commission to present to the European Parliament and to the Council, by the end of June 2007,

V lednu 2006 se Rada Evropské unie pověřila Komisi, aby předložila Evropskému parlamentu a Radě do konce června 2007,

an overall assessment report on the impact of reduced rates applying to locally supplied services,

celkovou hodnotící zprávu o dopadu snížených sazeb vztahujících se na místně poskytované služby,

including restaurant services, notably in terms of job creation, economic growth and the proper functioning of the internal market.

včetně restauračních služeb, zejména z hlediska vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu.

The report was to be based on a study carried out by an independent economic think-tank

Zpráva byla založena na studii provedené skupinou nezávislých ekonomických think-tank

(see Contract Award notices, Specifications (pdf 57 Kb)(57 Kb)  and annex (pdf 28 Kb)(28 Kb) to the invitation to tender) .

(viz zadání zakázky smlouvy , specifikace  (pdf 57 Kb)(57 Kb) a příloha  (pdf 28 kB)(28 Kb) k výzvě k podání nabídky).

The study (pdf 697 Kb)(697 Kb) (and its appendices (pdf 1.34 Mb)(1.34 Mb)) was finalised in May 2007.

Studie (pdf 697 Kb)(697 Kb) (a její přílohy  (pdf 1,34 MB)(1,34 Mb) ) byla dokončena v květnu 2007.

It mainly examined the impact of reduced VAT rates and of derogations, not only for locally supplied services, but also more globally.

Je to především zkoumala dopad snížených sazeb DPH a výjimek, a to nejen na místně poskytované služby, ale iv obecnějším měřítku.

The effects on income distribution, the informal economy and compliance costs for businesses were also taken into consideration.

Vliv na rozdělení příjmů, stínovou ekonomiku a náklady na dodržení předpisů pro podniky byly rovněž vzaty v úvahu.

On 5 July 2007, the Commission adopted the following documents (see press release IP/07/1017  and MEMO/07/277 ):

Dne 5. července 2007 Komise přijala tyto dokumenty (viz tisková zpráva IP/07/1017 a MEMO/07/277 ):

• A Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on VAT rates other than standard VAT rates:

• Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o sazbách DPH jiný než standardní sazby DPH:

COM(2007) 380 (pdf 62 Kb)(62 Kb) 

KOM (2007) 380  (pdf 62 Kb)(62 Kb) 

• A proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC with regard to certain temporary provisions concerning rates of value added tax:

• Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty:

COM(2007) 381 (pdf 39 Kb)(39 Kb) 

KOM (2007) 381  (pdf 39 kB)(39 Kb) 

• A Commission staff working document - Main conclusions of the study on reduced VAT rates applied to goods and services in the Member States of the European Union:

• Pracovní dokument útvarů Komise - Hlavní závěry studie o snížených sazbách DPH uplatňovaných na zboží a služby v členských státech Evropské unie:

SEC(2007) 910 (pdf 203 Kb)(203 Kb) 

SEK (2007) 910  (pdf 203 kB)(203 Kb) 

Following its policy line in the field of reduced rates of VAT established in its Communication of July 2007 (COM (2007) 380 final),

Po jeho politické linie v oblasti snížených sazeb daně z přidané hodnoty stanovené ve svém sdělení z července 2007 (KOM (2007) 380 v konečném znění),

the Commission adopted a proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards reduced rates of VAT : COM(2008)428.

přijala Komise návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty : KOM (2008) 428.

See also the press release (IP/08/1109 ) and MEMO/08/481, as well as Commissioner Kovács's speech (pdf 12 Kb)(12 Kb) and the citizen summary (pdf 27 Kb)(27 Kb) .

Viz také tisková zpráva ( IP/08/1109 ) A MEMO/08/481, stejně jako řeč komisaře Kovács je (pdf 12 kB)(12 Kb) a občanský souhrn  (pdf 27 kB)(27 Kb) .

This proposal concentrates on allowing reduced rates for sectors for which an element of urgency is present (temporary provisions with deadline on 31/12/2010;

Tento návrh se zaměřuje na snížené sazby pro odvětví, pro které prvek naléhavosti je přítomen (přechodná ustanovení s termínem 31/12/2010;

inequality of treatment of Member States) and/or for which sufficient elements are already available, notably on the basis of the Copenhagen Economics study.

nerovné zacházení s členskými státy) a / nebo pro které existuje dostatečný prvky jsou již k dispozici, zejména na základě studie Copenhagen Economics.

In this context, Annex III to the VAT Directive - which contains the list of goods and services eligible for reduced rates - would in future also include the following issues:

V této souvislosti příloze III směrnice o DPH - která obsahuje seznam zboží a služeb způsobilých pro sníženou sazbu - bude v budoucnosti zahrnovat také následující otázky:

• the whole housing sector as well as some services relating to places of worship, cultural heritage and historical monuments.

• celé odvětví bydlení, stejně jako některé služby související s bohoslužebná místa, kulturní dědictví a historických památek.

These changes will make it possible for Member States, for example, to apply reduced VAT rates to renovation and repair work aiming at increased energy-saving and efficiency.

Tyto změny umožní, aby členské státy, například uplatňovat snížené sazby DPH na renovaci a opravářské práce zaměřené na zvýšení energetické úspory a efektivitu.

• restaurant and catering services.

• restaurační a cateringové služby.

• locally supplied services including the labour intensive services for which the reduced rates experiment expires on 31/12/2010 and similar locally supplied services such as gardening; minor repair of movable tangible property; personal care, etc.

• místně poskytované služby, včetně vysokého podílu lidské práce, pro které snížené sazby experiment skončí 31/12/2010 a podobných místně poskytované služby, jako je zahradnictví, drobné opravy movitého hmotného majetku, osobní péče, atd.

In addition, the proposal would include some technical drafting adaptations, mainly to allow reduced rates for:

Kromě toho by návrh obsahovat některé technické redakční úpravy, především proto, aby snížené sazby pro:

• children's nappies; 

• dětské pleny; 

• audio books, CD's, CD-ROMs or other physical support that predominantly reproduce the same information content as printed books;

• audio knihy, CD, CD-ROM nebo jiné fyzické podpory, které převážně reprodukují stejný obsah informací jako tištěné knihy;

• few other technical adaptations already proposed in 2003, which are still valid, as equipment, aids and other appliances for disabled or services linked with waste treatment, etc.

• několik dalších technických úprav, které již navrhla v roce 2003, které jsou stále platné, i vybavení, pomůcky a ostatní zařízení pro zdravotně postižené a služby spojené s nakládáním s odpady, atd.

On 5 May 2009, the Council adopted Directive 2009/47/EC allowing

Dne 5. května 2009 přijala Rada směrnici 2009/47/ES umožňující

- on a permanent basis -

- trvale -

the optional use of reduced rates of value-added tax (VAT) for certain labour-intensive local services, including restaurant services, for which there is no risk of unfair competition between service providers in different member states.

možností použití snížené sazby daně z přidané hodnoty-(DPH) u některých pracný místně poskytovaných služeb, včetně restauračních služeb, u nichž neexistuje riziko nekalé soutěže mezi poskytovateli služeb v různých členských státech.

For further information concerning reduced VAT rates see also the pages " Legislation recently adopted"

Pro další informace týkající se snížených sazeb DPH se podívejte také na stránky " Legislativa nedávno přijatá "

The Commission on 24 June 2010 adopted a proposal to prolong the minimum standard VAT rate of 15% until the end of 2015.

Komise dne 24. června 2010, přijala návrh na prodloužení minimální standardní sazby DPH ve výši 15% do konce roku 2015.

For more details see the proposal COM(2010) 331 and the citizen summary 

Pro více informací viz návrh KOM (2010) 331 a občanský souhrn 

Other documents on VAT rates

Ostatní dokumenty týkající se sazeb DPH

VAT rates applicable (pdf 452 Kb)(452 Kb) 

Sazby DPH platné  (pdf 452 Kb)(452 Kb)

VAT rates applicable in the EU Member States.

Sazby DPH platné v členských státech EU.

Further details on reduced VAT rates applicable to certain labour-intensive services can be found here.

Další podrobnosti o snížených sazbách DPH pro některé služby s vysokým podílem práce-lze nalézt zde.

01/01/2011 VAT on Labour Intensive Services A reduced VAT rate can be applied to certain specified labour-intensive services,

01/01/2011 DPH na služby náročné práce Snížené sazby DPH mohou být použity pro některé vymezené práce-intenzivní služby,

but only for an experimental period so as to test its impact, in terms of job creation and in combating the 'black' economy.

ale jen na zkušební dobu tak, aby zkušební její dopad, pokud jde o vytváření pracovních míst a v boji proti 'černé' ekonomice.

4/07/2007

4/07/2007

Last update: 13/01/2011 10:43:58

Poslední aktualizace: 13/01/2011 10:43:58

| Top

| NahoruCopyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net