Zdroje pro důchodovou reformu
 03  L’avenir de la politique de cohésion
COMMISSION EUROPÉENNE

EVROPSKÁ KOMISE

Bruxelles, le 9.11.2010 COM(2010) 642 final

V Bruselu dne 9.11.2010 KOM(2010) 642/3

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, AU COMITÉ DES RÉGIONS ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE

Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale:

Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti:

l’avenir de la politique de cohésion {SEC(2010) 1348 final}

budoucnost politiky soudržnosti  {SEK(2010) 1348}

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, AU COMITÉ DES RÉGIONS ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE

Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale:

Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti:

l’avenir de la politique de cohésion 1.

budoucnost politiky soudržnosti

INTRODUCTION

1. ÚVOD

L’Europe est confrontée à une tâche impressionnante:

Evropu čeká nelehký úkol.

sortir d’une profonde crise et réduire le chômage et la pauvreté, tout en se convertissant en une économie à faibles émissions de carbone.

Musí se dostat z hluboké krize a snížit nezaměstnanost a chudobu a zároveň přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Une telle ambition exige d’agir rapidement sur un grand nombre de fronts, ce qui explique l’adoption par le Conseil européen de la stratégie «Europe 2020»1.

Pro splnění tak ambiciózního úkolu musí rychle konat v mnoha oblastech, a právě proto Evropská rada přijala strategii Evropa 20201.

L’Europe ne pourra réussir sans une action de tous les acteurs européens, nationaux, régionaux et locaux.

Aby Evropa uspěla, svou úlohu budou muset sehrát evropská, národní, regionální i místní úroveň.

La politique de cohésion doit continuer de jouer un rôle décisif en ces temps difficiles

Politika soudržnosti by v tomto náročném období měla nadále sehrávat klíčovou úlohu,

pour garantir une croissance intelligente, viable et solidaire, et parallèlement soutenir un développement harmonieux de l’Union et de ses régions par une réduction des déséquilibres entre celles-ci.

aby zajišťovala inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a zároveň prostřednictvím zmenšování regionálních rozdílů podporovala harmonický rozvoj Unie a jejích regionů.

La politique de cohésion contribue de façon significative à la généralisation de la croissance et de la prospérité dans toute l’Union, en même temps qu’elle atténue les disparités économiques, sociales et territoriales.

Politika soudržnosti významně přispěla k rozšíření růstu a prosperity uvnitř Unie při současném zmenšování hospodářských, sociálních a územních rozdílů.

Le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale

Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

montre qu’elle a créé des emplois, accru le capital humain, facilité la construction d’infrastructures cruciales

ukazuje, že tato politika vytvořila nová pracovní místa, navýšila lidský kapitál, vybudovala kritickou infrastrukturu

et amélioré la protection de l’environnement, notamment dans les régions les moins développées.

a zlepšila ochranu životního prostředí, zejména v méně rozvinutých regionech.

Indubitablement, sans la politique de cohésion, les disparités seraient plus marquées.

Bez politiky soudržnosti by rozdíly byly nepochybně větší.

Néanmoins, les répercussions sociales persistantes de la crise, l’exigence d’innovation induite par les défis toujours plus nombreux à l’échelle de la planète et la nécessité d’utiliser au mieux chaque euro dans les dépenses publiques appellent une réforme ambitieuse de cette politique.

Přetrvávající sociální účinky krize, poptávka po inovacích plynoucí z nárůstu problémů celosvětového významu a nutnost maximálně využít každé euro z veřejných výdajů si však vyžadují ambiciózní reformu politiky.

Comme indiqué dans le réexamen du budget de l’Union2, il convient entre autres de concentrer les ressources sur les ambitions et les objectifs de la stratégie «Europe 2020»,

Jak je uvedeno v přezkumu rozpočtu EU2, je třeba pokročit zejména v těchto klíčových oblastech: soustředit zdroje především na splnění úkolů a cílů ze strategie Evropa 2020;

de veiller à ce que les États membres s’engagent sur la réalisation des réformes nécessaires à la réussite de la politique et d’accroître l’efficacité de celle-ci par des actions davantage axées sur les résultats.

zavázat členské státy k provádění reforem, které jsou zapotřebí pro účinné fungování politiky; a zlepšit účinnost politiky při zvýšeném důrazu na dosahování výsledků.

En rattachant clairement la politique de cohésion à la stratégie «Europe 2020» nous aurons la possibilité

Výslovné propojení politiky soudržnosti se strategií Evropa 2020 nabízí opravdovou příležitost:

de continuer à aider les régions les plus démunies de l’Union à combler leur retard, de faciliter la coordination entre les politiques de l’Union et de faire de la politique de cohésion l’un des moteurs de la croissance,

nadále pomáhat chudším regionům EU dohnat zpoždění, usnadnit koordinaci politik EU a učinit z politiky soudržnosti hlavní motor,

y compris du point de vue qualitatif, sur tout le territoire européen, sans laisser de côté des enjeux sociétaux tels que le vieillissement et le changement climatique.

který bude umožňovat růst celé EU – a to i z hlediska kvality – a současně věnovat pozornost závažným společenským problémům, jako je stárnutí obyvatelstva a změna klimatu.

Se fondant sur ces conclusions, la Commission amorce une consultation publique sur l’avenir de la politique de cohésion

S těmito závěry Komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti politiky soudržnosti.

en posant une série de questions relatives aux grandes idées qui sous-tendent la réforme de celle-ci.

Bude se vycházet ze skupiny otázek k hlavním myšlenkám reformy politiky. 

Les sections ci-dessous abordent respectivement les thèmes suivants: comment rendre la politique de cohésion plus efficace et en améliorer les effets dans la perspective d’une plus forte valeur ajoutée européenne (point 2),

Následující části se postupně zabývají tím, jak politiku zefektivnit a zlepšit její dopad, aby zvyšovala evropskou přidanou hodnotu (část 2),

comment renforcer encore la gouvernance (point 3),

jak lze ještě zlepšit řízení politiky (část 3),

comment rationaliser et simplifier les modes opératoires (point 4)

jak lze zjednodušit prováděcí systém (část 4)

et comment améliorer l’organisation générale de cette politique (point 5).

a jak by měla vypadat celková struktura politiky (část 5).

1 «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» – COM(2010) 2020 du 3.3.2010.

1 „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ – KOM(2010) 2020, 3.3.2010.

2 «Le réexamen du budget de l’Union» – COM(2010) 700 du 19.10.2010.

2 „Přezkum rozpočtu EU“ – KOM(2010) 700, 19.10.2010. 

2. AUGMENTER LA VALEUR AJOUTEE EUROPEENNE DE LA POLITIQUE DE COHESION

2. ZVÝŠENÍ PŘÍNOSU POLITIKY SOUDRŽNOSTI PRO EVROPU

La valeur ajoutée de la politique de cohésion est régulièrement remise en cause par les décideurs politiques, les universitaires et les parties prenantes.

Přidaná hodnota politiky soudržnosti je opakovaně předmětem diskusí politiků, akademiků a dalších zúčastněných stran.

D’aucuns arguent qu’elle n’est pas suffisamment rattachée aux priorités de l’Union, qu’elle éparpille les ressources entre les différents domaines d’action et que ses effets sont souvent difficiles à mesurer.

Někteří tvrdí, že politika soudržnosti je jen volně spojena s prioritami EU, že zdroje přidělované jednotlivým oblastem příliš rozmělňuje a že lze jen stěží měřit její účinky.

Bien que le rapport montre sa contribution au développement économique et social des régions et au bienêtre de la population, la Commission prend ces critiques très au sérieux. 

Ačkoliv zpráva ukazuje, že politika soudržnosti přispěla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji regionů a blahobytu obyvatel, Komise tuto kritiku bere velmi vážně.

Les transformations futures de la politique de cohésion, tout en préservant l’objectif global poursuivi, doivent donc tendre à axer clairement celle-ci sur les résultats et à concrétiser les réformes nécessaires à l’obtention de ces derniers, et, parallèlement, à éliminer les contraintes bureaucratiques et à simplifier la gestion quotidienne.

Další reformy politiky soudržnosti by se proto při zachování jejího celkového cíle měly snažit orientovat politiku na výsledky a provést reformy nutné pro jejich dosahování, a to při současném omezování byrokracie a zjednodušování každodenního řízení politiky.

2.1. Consolider la planification stratégique

2.1. Posílení strategického plánování

La politique de cohésion a déjà été considérablement alignée sur la stratégie de Lisbonne, en particulier grâce à l’affectation des ressources financières.

Politika soudržnosti je již podstatně sladěna s Lisabonskou strategií, a to zejména prostřednictvím vyčleňování finančních prostředků.

Cependant, des disparités dans la gouvernance des deux politiques rendent cette action insuffisante.

Míra tohoto sladění ovšem není dostatečná kvůli rozdílům v řízení těchto dvou strategických procesů.

À l’avenir, une meilleure symbiose est possible entre la politique de cohésion et la stratégie «Europe 2020».

Do budoucna lze udělat víc pro to, aby politika soudržnosti více korespondovala se strategií Evropa 2020.

À cet effet, il faut en premier lieu des orientations claires à l’échelon européen et des processus de négociation et de suivi plus stratégiques.

To vyžaduje především jasné pokyny na evropské úrovni a strategičtější přístup k vyjednávacímu procesu a navazujícím krokům.

La communication sur le réexamen du budget de l’Union propose une nouvelle programmation stratégique de la politique de cohésion, le but étant d’associer plus étroitement toutes les politiques de l’Union et, partant, de traduire dans les faits la stratégie «Europe 2020» et les lignes directrices intégrées.

Přezkum rozpočtu EU vytyčil nový strategický programový přístup pro politiku soudržnosti směřující k těsnějšímu provázání jednotlivých politik EU, aby mohla být splněna strategie Evropa 2020 a integrované hlavní směry.

Cette réorganisation impliquerait: – un cadre stratégique commun (CSC) adopté par la Commission, qui traduirait les objectifs et les ambitions d’Europe 2020 en priorités d’investissement.

Tento přístup by obsahoval následující prvky: – společný strategický rámec (SSR) přijatý Komisí a převádějící úkoly a cíle strategie Evropa 2020 na investiční priority.

Il engloberait le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour la pêche;

Rámec by zahrnoval Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond;

– un contrat de partenariat pour le développement et l’investissement qui, sur la base du CSC, établirait les priorités en matière d’investissement, la répartition des ressources nationales et de l’Union entre les programmes et les domaines prioritaires, les conditions convenues et les objectifs à atteindre.

– smlouvu o partnerství pro rozvoj a investice, která by na základě společného strategického rámce určovala investiční priority, přidělování vnitrostátních prostředků a prostředků z rozpočtu EU na prioritní oblasti a programy a obsahovala dohodnuté podmínky a cíle, jakých má být dosaženo.

Ce contrat s’appliquerait à la politique de cohésion,

Tato smlouva by se týkala politiky soudržnosti.

mais il pourrait être utile d’étendre son champ d’application à d’autres politiques et à d’autres instruments de financement de l’Union pour promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de manière cohérente et intégrée.

Aby byla hospodářská, sociální a územní soudržnost podporována kompaktním a jednotným způsobem, mohlo by být užitečné rozšířit působnost smlouvy také na jiné politiky a finanční nástroje EU.

Le contrat serait l’aboutissement des négociations entre la Commission et les États membres sur la stratégie de développement présentée dans le programme national de réforme de ces derniers.

Uvedená smlouva vzejde z diskusí mezi členskými státy a Komisí o strategii rozvoje obsažené v jejich národních programech reforem.

Il décrirait également le mode de coordination des Fonds de l’Union à l’échelon national;

Rovněž by obsahovala popis koordinace využívání prostředků EU na vnitrostátní úrovni; a

– des programmes opérationnels (PO) qui, comme actuellement, seraient les principaux instruments de gestion

– operační programy (OP), které by byly, stejně jako v současném období, hlavním nástrojem řízení

et transposeraient le contenu des documents stratégiques en priorités concrètes d’investissement, assorties d’objectifs clairs et mesurables,

a převáděly by strategické dokumenty na konkrétní investiční priority zároveň se stanovením jasných a měřitelných cílů,

ce qui devrait permettre d’atteindre les objectifs nationaux fixés dans le cadre de la stratégie «Europe 2020».

což by mělo přispět k dosažení vnitrostátních cílů stanovených v rámci strategie Evropa 2020.

Les échéances de présentation des rapports annuels rendant compte de la réalisation des objectifs seraient alignées sur le cycle de gouvernance d’Europe 2020.

Načasování předkládání výročních zpráv sledujících pokrok v plnění cílů by bylo sladěno s řídícím cyklem strategie Evropa 2020.

Ainsi, un débat politique régulier au sein des formations pertinentes du Conseil et des commissions concernées du Parlement européen

Na tomto základě by se odehrávala pravidelná politická debata v příslušných útvarech Rady a výborech Evropského parlamentu,

favoriserait la transparence, la responsabilisation de tous et l’évaluation des effets de la politique de cohésion.

která by zlepšila transparentnost, zodpovědnost a hodnocení účinků politiky soudržnosti.

Parmi les propositions avancées dans le réexamen du budget de l’Union, trois ont une incidence particulière sur la politique de cohésion, à savoir la concentration des ressources financières, le système de conditions et d’incitations et la focalisation sur les résultats.

Zvláštní dopad na politiku soudržnosti mají tři návrhy obsažené v přezkumu rozpočtu EU: soustřeďování finančních zdrojů, systém podmínek a pobídek a zaměření se na výsledky.   

2.2. Accroître la concentration thématique des ressources

2.2. Zvýšení tematické koncentrace

Les évaluations ex post de la politique de cohésion ont conclu à la nécessité d’une plus grande concentration des ressources pour qu’une masse critique soit atteinte et des résultats tangibles obtenus.

Hodnocení ex post týkající se politiky soudržnosti vedla k závěru, že k dosažení kritického množství a viditelného dopadu je zapotřebí větší koncentrace prostředků.

À l’avenir, il faudra donc veiller à ce que les États membres et les régions concentrent les ressources nationales et celles de l’Union

V budoucnu tudíž bude nezbytné zajistit, aby členské státy a regiony dokázaly soustředit unijní a vnitrostátní prostředky

sur un petit nombre de priorités définies en fonction de leurs problèmes spécifiques.

na malý počet priorit, jež odpovídají jejich specifickým problémům, s nimiž se potýkají.

À cette fin, la réglementation relative à la politique de cohésion pourrait énoncer une liste de priorités thématiques

Toho by mohlo být dosaženo tím, že by předpisy upravující politiku soudržnosti obsahovaly seznam tematických priorit

liées aux priorités, aux lignes directrices intégrées et aux initiatives phares de la stratégie «Europe 2020».

odkazujících se na priority, integrované hlavní směry a stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020.

En fonction du financement apporté par l’Union, les pays et régions seraient tenus d’adapter le nombre de leurs priorités.

V závislosti na objemu vkládaných finančních prostředků EU by se země a regiony musely zaměřit na více či méně priorit.

Les États membres et les régions recevant un financement moindre

Po členských státech a regionech přijímajících méně finančních prostředků

devraient allouer la totalité de leur enveloppe budgétaire à deux ou trois priorités,

by tudíž bylo požadováno, aby celou dostupnou finanční částku přidělily na dvě nebo tři priority,

tandis que ceux qui bénéficient d’un financement plus élevé pourraient en sélectionner davantage.

zatímco ty, které by obdržely větší finanční podporu, by si jich mohly stanovit více.

Certaines priorités seraient cependant obligatoires.

Některé priority by byly povinné.

Cette concentration thématique ne devrait cependant pas empêcher les États membres et les régions d’expérimenter et de financer des projets novateurs.

Tematická koncentrace by zároveň členským státům a regionům neměla bránit v experimentování a financování inovačních projektů.

L’affectation de fonds en faveur de groupes cibles ou de stratégies expérimentales

Lze uvažovat také o samostatném financování pro zvláštní cílové skupiny nebo experimentální přístupy

(comme le développement local)

(např. místní rozvoj),

pourrait aussi être envisagée, éventuellement sous la forme de subventions globales.

které by mohlo mít podobu celkových grantů.   

2.3. Accroître les performances par un jeu de conditions et d’incitations

2.3. Zvýšení výkonnosti pomocí podmínek a pobídek

La crise économique et financière a déjà contraint la Commission à proposer des mesures visant à améliorer la gouvernance économique de l’Union3.

Finanční a hospodářská krize Komisi přiměla k navržení opatření ke zlepšení správy ekonomických záležitostí Unie3.

3 «Améliorer la coordination des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l’emploi

3 „Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa

— Des outils pour renforcer la gouvernance économique de l’UE» – COM(2010) 367.

– Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EU“ – KOM(2010) 367.

Des politiques macroéconomiques saines,

Zdravé makroekonomické politiky,

un environnement microéconomique favorable

příznivé mikroekonomické prostředí

et un cadre institutionnel fort sont des préalables indispensables pour créer des emplois, stimuler la croissance,

a silné institucionální rámce jsou nutnými předpoklady vytváření pracovních míst, povzbuzení růstu,

réduire l’exclusion sociale et introduire des changements structurels.

snižování sociálního vyloučení a dosažení strukturálních změn.

Ce constat est encore plus vrai pour la politique de cohésion, dont l’efficacité dépend largement des conditions économiques dans lesquelles elle est appliquée.

O politice soudržnosti to platí ještě ve větší míře, neboť její účinnost z velké části závisí na hospodářském prostředí, v němž je uplatňována.

Il est par conséquent possible d’associer plus étroitement la politique de cohésion à la politique économique de l’Union.

Lze tudíž posílit vazby mezi politikou soudržnosti a rámcem hospodářské politiky Unie.

Premièrement, de nouvelles dispositions sur la conditionnalité incitant les États membres à accomplir des réformes seraient introduites à l’appui du nouveau système de gouvernance économique.

Zaprvé, na podporu nového systému správy ekonomických záležitostí by byla zavedena nová ustanovení o podmíněnosti, čímž by se vytvořily pobídky k provádění reforem.

Les États membres seraient tenus de procéder aux réformes nécessaires à la bonne utilisation des ressources financières dans les domaines directement liés à la politique de cohésion,

Po členských státech by bylo požadováno provedení reforem potřebných k zajištění účinného využívání finančních prostředků v oblastech přímo souvisejících s politikou soudržnosti,

par exemple la protection de l’environnement, la flexicurité, l’éducation ou la recherche et l’innovation.

např. v oblasti ochrany životního prostředí, systémů flexikurity, vzdělání nebo výzkumu a inovací.

Pour chaque priorité thématique, le CSC poserait les principes fondamentaux des interventions, lesquels pourraient naturellement être adaptés aux contextes nationaux et régionaux.

Pro každou z tematických priorit by společný strategický rámec (SSR) stanovil klíčové principy, jimiž by se financování řídilo.

Ces principes auraient avant tout pour fonction d’aider les pays et les régions à résoudre les problèmes rencontrés dans l’application des politiques, dont l’expérience a montré qu’ils étaient particulièrement épineux.

Tyto principy musí ponechat prostor pro přizpůsobení vnitrostátním a regionálním podmínkám. Jejich hlavním účelem by bylo pomáhat zemím a regionům vypořádat se s problémy, které se v minulosti ukázaly jako obzvláště důležité pro uplatňování politiky.

Ils pourraient ainsi avoir trait,

Tyto principy by se mohly vztahovat

par exemple, à la transposition d’actes spécifiques de l’Union,

např. k provádění konkrétních právních předpisů EU,

au financement de projets stratégiques de celle-ci, ou encore aux capacités administratives et institutionnelles et aux capacités d’évaluation.

financování strategických projektů EU nebo správní, hodnotící a institucionální kapacitě.

Sur cette base, des conditions contraignantes particulières seraient arrêtées avec chaque État membre et/ou région

Na tomto základě by na začátku programového cyklu byla v programových dokumentech

(en fonction du cadre institutionnel)

(tj. ve smlouvách o partnerství pro rozvoj a investice a operačních programech)

dans les domaines ayant un rapport direct avec la politique de cohésion et seraient énoncées au début du cycle de programmation dans les documents concernés

s každým členským státem a/nebo regionem (v závislosti na institucionálním kontextu) sjednána konkrétní závazná podmíněnost

(à savoir les contrats de partenariat pour le développement et l’investissement et les programmes opérationnels).

 

La définition de ces conditions se ferait de manière coordonnée pour l’ensemble des politiques concernées de l’Union.

pro oblasti přímo související s politikou soudržnosti při současném zachování koordinovaného postupu se všemi příslušnými politikami EU.

Du respect de ces conditions pourrait dépendre le versement des ressources prévues au titre de la cohésion soit au début de la période de programmation,

Jejich splnění by bylo předpokladem pro výplatu finančních prostředků na soudržnost buď na začátku programového období,

soit lors d’un réexamen durant lequel la Commission évaluerait les progrès réalisés dans l’accomplissement des réformes convenues.

nebo během hodnocení, v němž by Komise hodnotila pokrok v plnění dohodnutých reforem.

Les réformes institutionnelles sont décisives pour étayer les ajustements structurels, favoriser la croissance et l’emploi et réduire l’exclusion sociale,

Pro upevnění strukturálních změn, podporu růstu, vytváření pracovních míst a snížení sociálního vyloučení

notamment en allégeant les charges réglementaires et administratives des entreprises ou en améliorant les services publics.

je klíčové dokončit institucionální reformu, především pak snížit regulační a administrativní zatížení pro podniky nebo zlepšit státem poskytované služby.

Comme aujourd’hui, ces actions seraient complétées par des mesures de soutien relevant de la politique de cohésion

Tak jako dosud budou tato opatření doplňována podporou v rámci politiky soudržnosti

et visant à étoffer les capacités administratives et institutionnelles et à mettre en place une gouvernance efficace.

s cílem dosáhnout rozvoje správní a institucionální kapacity a účinného systému řízení.

Tous les États membres et régions devraient en bénéficier.

Toto by mělo být dostupné všem členským státům a regionům.

Deuxièmement, l’application des sanctions et incitations financières liées au Pacte de stabilité et de croissance a, jusqu’à présent, été limitée aux interventions du Fonds de cohésion.

Zadruhé, finanční sankce a pobídky související s Paktem o stabilitě a růstu byly dosud omezeny pouze na Fond soudržnosti.

La Commission a proposé de l’étendre au reste des ressources budgétaires de l’Union en tant que levier complémentaire destiné à garantir le respect de conditions macroéconomiques fondamentales dans le contexte du volet correctif du Pacte.

Komise navrhla rozšířit jejich použití také na zbývající části rozpočtu EU, aby fungovaly jako doplňkový prostředek k zajištění respektování klíčových makroekonomických podmínek v rámci nápravné složky paktu.

Les États membres enfreignant les règles du Pacte devraient être incités à s’y conformer par des mesures prévoyant

Pro případy nedodržení pravidel paktu by měly být vytvořeny pobídky v podobě

la suspension ou l’annulation d’une partie des crédits qui leur sont ou leur seront alloués sur le budget de l’Union,

pozastavení nebo zrušení vyplácení části současných nebo budoucích prostředků z rozpočtu EU,

sans qu’il n’y ait de répercussions sur les bénéficiaires finaux des fonds européens.

aniž by přitom byli dotčeni koneční příjemci financování z fondů EU.

Les ressources annulées resteraient inscrites au budget de l’Union.

Prostředky, jejichž vyplácení bylo zrušeno, by zůstaly v rozpočtu EU.

Toujours dans le contexte plus large de la gouvernance économique de l’Union, il conviendrait de réformer le contrôle

Stále v širší souvislosti se správou ekonomických záležitostí EU by mělo být reformováno ověřování

du principe d’additionnalité, en le rattachant au processus de surveillance économique mis en place à l’échelon de l’Union,

dodržování zásady adicionality formou jeho navázání na systém ekonomického dohledu EU.

sur la base des indicateurs déjà établis dans les programmes en faveur de la stabilité et de la convergence présentés chaque année à la Commission par les États membres.

K tomuto účelu by měly být použity ukazatele již obsažené v programech stability a v konvergenčních programech, které členské státy Komisi každoročně předkládají.

Le cofinancement est l’un des principes fondamentaux de la politique de cohésion, qui en garantit l’appropriation par les acteurs sur le terrain.

Spolufinancování je jednou ze základních zásad politiky soudržnosti zajišťující odpovědnost za její provádění přímo v daném místě.

Le niveau de cofinancement devrait être revu et, éventuellement, différencié pour mieux tenir compte du degré de développement, de la valeur ajoutée européenne, des types d’action et des bénéficiaires.

Jeho výše by měla být přehodnocena a případně odstupňována tak, aby lépe odrážela úroveň rozvoje, přidanou hodnotu EU, druhy opatření a příjemce.

Enfin, d’autres pistes susceptibles de renforcer encore l’efficacité de la politique de cohésion doivent être étudiées.

Nakonec je třeba prozkoumat i jiné nástroje, které by mohly dále zvýšit účinnost politiky soudržnosti.

C’est ainsi, par exemple, qu’une réserve «Performance» pourrait être constituée à l’échelon de l’Union afin d’encourager la poursuite des objectifs de la stratégie «Europe 2020» et des objectifs nationaux qui s’y rapportent:

K povzbuzení pokroku při plnění cílů strategie Evropa 2020 a souvisejících vnitrostátních cílů a úkolů by na úrovni EU například mohly být vytvořeny prostředky na výkonnostní prémie:

une partie limitée des ressources budgétaires affectées à la politique de cohésion serait mise de côté et allouée, à l’occasion d’une évaluation à mi-parcours, aux États membres et régions dont les programmes contribueraient le plus

vymezená část rozpočtu na soudržnost by byla vyhrazena a přidělována během přezkoumání v polovině období těm členským státům a regionům, jejichž programy nejvíce přispěly

– par rapport au moment où ils ont été instaurés – à la réalisation des objectifs pour 2020.

– ve srovnání s počátečním stavem – k plnění cílů a úkolů strategie Evropa 2020.

Par ailleurs, l’expérience acquise au cours de la période actuelle de programmation montre que la Commission a besoin de ressources pour soutenir directement l’expérimentation et la mise en réseau, dans le prolongement des actions novatrices des précédentes périodes de programmation.

Zkušenosti získané během současného období rovněž prokazují, že Komise potřebuje určité prostředky na přímou podporu experimentování a vytváření sítí, obdobně jako v případě inovačních opatření v předchozích programových obdobích.

2.4. Améliorer l’évaluation, les performances et les résultats

2.4. Zlepšení hodnocení, výkonu a výsledků

Il est crucial de disposer de systèmes de suivi et d’évaluation plus performants et de meilleure qualité

Kvalitnější a lépe fungující systémy monitorování a hodnocení jsou zásadním předpokladem

pour s’orienter vers une conception plus stratégique, davantage axée sur les résultats, de la politique de cohésion.

pro přechod na strategičtější a na výsledky zaměřený přístup k politice soudržnosti.

Plusieurs changements iraient dans le sens d’une telle réorientation.

Takový posun by podpořilo provedení určitého počtu změn.

En premier lieu, il ne peut y avoir de focalisation sur les résultats sans une définition ex ante d’objectifs et d’indicateurs de résultats clairs et mesurables.

Zaprvé, východiskem pro přístup zaměřený na výsledky je stanovení ex ante jasných a měřitelných cílů a ukazatelů výsledků.

Les indicateurs doivent être clairement interprétables, validés statistiquement, vraiment réactifs et directement liés à la politique appliquée, et rapidement recueillis et rendus publics.

Ukazatele musí být jasně interpretovatelné, statisticky podložené, poskytovat odpovídající údaje a být přímo spojené s uplatňováním politiky, musí být možné je rychle sesbírat a uveřejnit.

Ces indicateurs et objectifs doivent être établis lors des discussions sur les documents de programmation et s’ajouter à un petit nombre d’indicateurs propres à chaque Fonds,

Ukazatele a cíle by měly být dohodnuty během diskusí o programových dokumentech nad rámec několika základních indikátorů vztahujících se ke konkrétnímu fondu

valables pour tous les programmes opérationnels liés à la stratégie «Europe 2020».

a společných pro všechny operační programy spadající do rámce strategie Evropa 2020.

En outre, la présentation exhaustive, dans les délais impartis, d’informations précises

Pro výroční zprávy by navíc bylo klíčové včasné a úplné předávání přesných informací

sur les indicateurs et les progrès enregistrés dans la poursuite des objectifs définis serait capitale pour les rapports annuels.

o ukazatelích a pokroku v plnění odsouhlasených cílů.

Deuxièmement, les évaluations ex ante devraient être axées sur l’amélioration de la conception des programmes

Zadruhé, hodnocení ex ante by se měla zaměřit na vylepšování návrhu programu,

pour que les instruments et incitations prévus afin de faciliter la réalisation des ambitions et des objectifs de la politique de cohésion puissent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation durant leur mise en oeuvre.

aby při jeho provádění mohly být monitorovány a hodnoceny nástroje a pobídky pro plnění úkolů a cílů.

Troisièmement, des méthodes rigoureuses d’évaluation conformes aux normes internationales, dont des études d’impact, devraient davantage être employées.

Zatřetí, hodnocení by mělo v mnohem větší míře využívat přesných metod odpovídajících mezinárodním standardům, včetně hodnocení dopadu.

Si possible, les études d’impact devraient être conçues en amont et garantir ainsi la collecte et la diffusion de données adéquates.

Na hodnocení dopadu by bylo pamatováno pokud možno v rané fázi, aby byl zajištěn sběr a šíření náležitých údajů.

De plus, l’évaluation en cours d’exécution deviendrait obligatoire pour chaque programme

Povinností by se nadto stalo připravovat plány průběžného hodnocení každého programu,

puisqu’elle facilite la transparence au niveau de l’Union européenne, dynamise les stratégies d’évaluation et améliore la qualité générale des évaluations.

neboť tyto zlepšují transparentnost na úrovni EU, posilují hodnotící strategie a zlepšují celkovou kvalitu hodnocení.

Des évaluations pourraient aussi être envisagées dès la certification d’une partie déterminée des fonds à la Commission.

V úvahu by mohla přicházet také hodnocení, která by byla prováděna poté, co bylo Komisi formálně doloženo vyčerpání určité části finančních prostředků.

Enfin, les États membres pourraient préparer un rapport de synthèse des évaluations en cours d’exécution pour toute la période de programmation afin de fournir une vision globale des effets des programmes.

V poslední řadě by členské státy mohly za účelem podání uceleného souhrnného hodnocení plnění programu připravovat zprávu shrnující výsledky průběžných hodnocení, která provádějí v průběhu programového období.

2.5. Soutenir l’utilisation de nouveaux instruments financiers

2.5. Podpora využívání nových finančních nástrojů

La communication sur le réexamen du budget de l’Union défend avec vigueur l’idée d’un budget européen exerçant un plus grand effet de levier.

Přezkum rozpočtu EU důrazně obhajuje myšlenku zvýšení pákového účinku rozpočtu EU.

De nouvelles formes de financement de l’investissement s’éloignant des subventions traditionnelles pour combiner de manière innovante subventions

V programovém období 2007–2013 byly vyvinuty nové formy financování investic, které se odklánějí od tradičního financování založeného na grantech

et prêts ont été conçues durant la période de programmation 2007- 2013.

ve prospěch inovačních způsobů kombinování grantů a půjček.

La Commission souhaiterait que les États membres et les régions exploitent davantage ce type d’instruments à l’avenir.

Komise by chtěla, aby členské státy a regiony v budoucnu takovéto nástroje více využívaly.

Les instruments financiers contribuent à la création de formes renouvelables de financement favorisant à long terme une plus grande pérennité de celui-ci.

Tyto finanční nástroje pomáhají vytvářet revolvingové formy financování, které jsou v dlouhodobější perspektivě snadněji udržitelné.

Ils permettent aussi à l’Europe d’augmenter ses capacités d’investissement, notamment en période de récession.

Toto je rovněž jeden ze způsobů, jak Evropě zejména v době recese pomoci navýšit prostředky na investice.

De nouveaux marchés voient ainsi le jour pour des formes différentes de partenariats public-privé mettant à profit l’expertise des institutions financières internationales.

Otevírají se tím nové trhy pro různé formy partnerství veřejného a soukromého sektoru, což s sebou zároveň přináší odborné znalosti mezinárodních finančních institucí. 

Des actions pourraient être envisagées pour améliorer les instruments d’ingénierie financière utilisés dans le contexte de la politique de cohésion:

Ke zlepšení nástrojů finančního inženýrství používaných v rámci politiky soudržnosti by se mohlo uvažovat o několika opatřeních:

– clarifier les règles relatives au financement par voie de subventions et celles régissant les formes remboursables d’assistance et les distinguer les unes des autres dans le cadre réglementaire,

– více vyjasnit a logicky utřídit pravidla, jež obsahuje regulační rámec – – pravidla pro financování založené na grantech a pravidla upravující návratné formy pomoci

en particulier en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses et les audits;

– zejména co se týče způsobilosti výdajů a auditů, 

– canaliser le soutien financier général vers les entreprises, principalement grâce aux instruments d’ingénierie financière, et réserver les subventions au cofinancement de programmes d’aide ciblés sur l’innovation, la protection de l’environnement, etc.;

– všeobecnou finanční podporu firmám poskytovat hlavně prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství a granty používat ke spolufinancování oblastí, které vyžadují cílenou podporu (inovace, investice do životního prostředí atd.),

– accroître à la fois le champ d’action et l’éventail des instruments d’ingénierie financière:

 – rozšířit rozsah působnosti i navýšit objem nástrojů finančního inženýrství:

pour ce qui est du champ d’action, englober de nouvelles activités

z hlediska působnosti obsáhnout nové činnosti

(transport urbain durable, recherche et développement, énergie, développement local,

(např. udržitelnou městskou hromadnou dopravu, výzkum a vývoj, energetiku, místní rozvoj,

éducation et formation tout au long de la vie ou actions de mobilité,

celoživotní učení nebo aktivity na podporu mobility,

changement climatique et environnement, TIC et large bande, etc.);

činnosti zabývající se změnou klimatu a životním prostředím, informační a komunikační technologie a širokopásmový internet);

concernant l’éventail des moyens d’action, combiner les bonifications d’intérêt avec des prêts ou d’autres formes de financement remboursable.

z hlediska objemu prostředků kombinovat dotace úroků s poskytováním půjček nebo jiných forem návratného financování.

• Comment associer plus étroitement la stratégie «Europe 2020» et la politique de cohésion à l’échelon de l’Union et aux niveaux national ou infranational?

• Jak dosáhnout těsnějšího sepjetí strategie Evropa 2020 a politiky soudržnosti na úrovni EU, národní a nižší?

• Le champ d’application du contrat de partenariat pour le développement et l’investissement devrait-il déborder du cadre de la politique de cohésion et,

• Měla by působnost smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice sahat i za rámec politiky soudržnosti?

si oui, dans quelle mesure?

Pokud ano, do jakých oblastí?

• Comment parvenir à une plus forte concentration thématique sur les priorités d’Europe 2020?

• Jakým způsobem lze dosáhnout silnějšího tematického zaměření na priority strategie Evropa 2020?

• Comment la définition de conditions/d’incitations et une gestion fondée sur les résultats pourraient-elles rendre la politique de cohésion plus efficace?

• Jakým způsobem by mohl systém podmínek, pobídek a řízení zaměřeného na výsledky zefektivnit politiku soudržnosti?

• Comment axer davantage la politique de cohésion sur les résultats?

• Jakým způsobem by se dalo dosáhnout většího zaměření politiky soudržnosti na výsledky?

Quelles devraient être les priorités obligatoires?

  Které priority by měly být povinné?

3. RENFORCER LA GOUVERNANCE

3. POSÍLENÍ ŘÍZENÍ 

3.1. Introduire une troisième dimension:

3.1. Představení třetí dimenze:

la cohésion territoriale

územní soudržnost

Le traité de Lisbonne a ajouté aux objectifs de la cohésion économique et sociale celui de la cohésion territoriale.

K cílům hospodářské a sociální soudržnosti přidala Lisabonská smlouva územní soudržnost.

En conséquence, il convient d’aborder cette question dans les nouveaux programmes,

V důsledku toho je nutné věnovat se tomuto cíli v nových programech,

en mettant particulièrement l’accent sur le rôle des villes,

se zvláštním důrazem na roli měst,

les délimitations géographiques fonctionnelles,

funkčních zeměpisných celků,

les zones confrontées à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques et les stratégies macrorégionales.

oblastí potýkajících se se specifickými zeměpisnými nebo demografickými problémy a makroregionálních strategií.

Les zones urbaines peuvent être les moteurs de la croissance et des centres de créativité et d’innovation.

Městské oblasti mohou být hnací silou růstu a ohnisky tvořivosti a inovací.

Les taux de croissance peuvent être améliorés et des emplois nouveaux créés si une masse critique d’acteurs tels que des entreprises, des universités et des chercheurs est réunie.

Podaří-li se shromáždit kritické množství účastníků typu společností, univerzit a výzkumných pracovníků, bude možné dosahovat vyšších úrovní růstu a vytvářet nová pracovní místa.

Les problèmes urbains, qu’ils soient liés à la dégradation de l’environnement ou à l’exclusion sociale,

Problémy měst, ať už související se zhoršováním životního prostředí nebo sociálním vyloučením,

appellent une réponse spécifique et l’engagement direct des collectivités locales concernées.

si vyžadují specifickou odezvu a přímé zapojení na příslušné úrovni státní správy.

Dès lors, il convient de mettre en place un programme urbain ambitieux, définissant plus clairement les ressources financières disponibles et conférant aux élus locaux un rôle plus important dans la conception et l’application des stratégies de développement urbain.

V této souvislosti by měla být vytvořena ambiciózní městská agenda, v níž budou přesněji určeny prostředky na řešení problémů měst, a v níž budou městské orgány sehrávat výraznější úlohu při navrhování a provádění strategií městského rozvoje.

L’action dans le domaine urbain, les ressources y afférentes et les villes concernées devraient être clairement énoncées dans les documents de programmation.

Příslušná opatření pro městské oblasti, související prostředky a dotčená města by měly být jasně uvedeny v programových dokumentech.

À l’avenir, il conviendrait de se demander si l’architecture réglementaire de la politique de cohésion ne devrait pas autoriser une plus grande souplesse dans l’organisation des programmes opérationnels

Otázkou, která by měla být do budoucna řešena, je, zda by měl regulační rámec politiky soudržnosti umožňovat větší flexibilitu v sestavování operačních programů,

afin de mieux refléter la nature et la géographie des processus de développement.

aby mohly lépe zohledňovat přírodní a zeměpisné aspekty rozvojových procesů.

L’objectif serait que les programmes puissent être pensés et gérés non seulement aux niveaux national et régional,

Programy by pak mohly být sestavovány a řízeny nejen na národní a regionální úrovni,

mais aussi, par exemple, par des groupes de villes ou à l’échelon d’un bassin fluvial ou maritime.

ale například i na úrovni skupin několika měst nebo povodí a přímořských oblastí.

Le rapport montre que, parfois, des aspects géographiques ou démographiques accentuent les problèmes de développement.

Zpráva ukazuje, že rozvojové problémy mohou být v některých případech prohlubovány zeměpisnými a demografickými rysy.

C’est plus particulièrement le cas dans les régions ultrapériphériques, mais aussi dans les régions les plus septentrionales à très faible densité de population,

To platí zejména pro nejvzdálenější regiony, ale i pro nejseverněji položené regiony s velmi nízkou hustotou osídlení,

les régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses, comme le reconnaît explicitement le traité de Lisbonne.

a dále ostrovní, přeshraniční a horské regiony, jak je výslovně uvedeno v Lisabonské smlouvě.

Il sera nécessaire de prévoir des dispositions ciblées pour tenir compte de ces spécificités, sans multiplier inutilement les instruments et les programmes.

K zohlednění těchto zvláštností bude nezbytné přijmout cílená opatření, aniž by však muselo nutně dojít k navyšování počtu nástrojů a programů.

La cohésion territoriale implique aussi de se pencher sur les liens entre les milieux urbain et rural du point de vue

Územní soudržnost znamená věnovat pozornost rovněž vazbám mezi venkovem a městem z hlediska

de l’accès à des services et à des infrastructures de qualité qui soient abordables, ainsi que sur les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.

přístupu k dostupné a kvalitní infrastruktuře a službám, a problémům v oblastech s vysokou koncentrací komunit žijících na okraji společnosti.

Enfin, l’élaboration future de nouvelles stratégies macrorégionales

A konečně, další práce na vytváření nových makroregionálních strategií

devrait partir d’un examen minutieux des politiques actuelles et des ressources disponibles.

by měla vycházet z důkladného přezkoumání stávajících strategií a dostupnosti prostředků.

Ces stratégies devraient constituer des mécanismes intégrés au champ d’action étendu, orientés vers les principaux défis et soutenus par un volet transnational renforcé,

Makroregionální strategie by měly být široce zaměřené integrované nástroje soustřeďující se na klíčové problémy a podpořené zesíleným nadnárodním prvkem,

même si l’essentiel des fonds doit provenir des programmes nationaux et régionaux cofinancés au titre de la politique de cohésion et d’autres ressources nationales.

přestože by většina finančních prostředků měla pocházet z národních a regionálních programů spolufinancovaných pomocí politiky soudržnosti a z jiných vnitrostátních zdrojů.   

3.2. Consolider les partenariats

3.2. Posilování partnerství

La réussite de la stratégie «Europe 2020» passe par un système de gouvernance associant les acteurs du changement dans les États membres

Efektivní provádění strategie Evropa 2020 si vyžaduje řídící systém zahrnující činitele v členských státech,

et reliant les rouages européens, nationaux, régionaux et locaux de l’administration.

kteří dokáží působit ve prospěch změn, a který propojí úroveň EU s národní, regionální a místní úrovní státní správy.

Afin de pleinement mobiliser tous les intéressés, il faut renforcer la présence des parties prenantes locales et régionales, des partenaires sociaux et de la société civile

V zájmu úplného zmobilizování všech zúčastněných stran by mělo být posíleno zastoupení místních a regionálních účastníků, sociálních partnerů a občanské společnosti

dans le dialogue précédant la définition, puis lors de l’application des politiques.

jak v politickém dialogu, tak v provádění politiky soudržnosti.

Dès lors, le soutien au dialogue entre les entités publiques et privées, dont les partenaires socioéconomiques et les organisations non gouvernementales, doit être maintenu.

S přihlédnutím k výše uvedenému by měla být zachována podpora dialogu mezi veřejnými a soukromými subjekty, včetně sociálních a hospodářských partnerů a nevládních organizací.

Dans ce contexte, il conviendrait d’accorder plus de place au développement local dans la politique de cohésion,

V této souvislosti by měl být v rámci politiky soudržnosti posílen význam koncepcí místního rozvoje,

par exemple en soutenant l’intégration active, en promouvant l’innovation sociale,

např. formou podpory aktivních snah o začlenění, společenských inovací,

en élaborant des stratégies d’innovation ou en concevant des programmes de réhabilitation des zones défavorisées.

vytváření inovačních strategií nebo navrhování řešení pro obnovu zanedbaných oblastí.

Ces mesures devraient être étroitement coordonnées avec les actions similaires cofinancées au titre de la politique de développement rural ou de la politique maritime.

Tyto aktivity by měly být úzce koordinovány s obdobnými akcemi podporovanými v rámci politiky rozvoje venkova a námořní politiky.

• Comment la politique de cohésion peut-elle mieux prendre en considération le rôle fondamental des zones urbaines et des territoires à la géographie spécifique dans les processus de développement, ainsi que l’émergence de stratégies macrorégionales?

• Jak může politika soudržnosti lépe zohlednit klíčovou úlohu, kterou v rozvojových procesech a při vzniku makroregionálních strategií hrají městské oblasti a území se zvláštními zeměpisnými charakteristikami?

• Comment améliorer le concept de partenariat et la participation des parties prenantes locales et régionales, des partenaires sociaux et de la société civile?

• Jak lze prohloubit partnerský přístup a využívání spolupráce s místními a regionálními účastníky, sociálními partnery a občanskou společností?

4. RATIONALISER ET SIMPLIFIER LES MODES OPERATOIRES

4. ÚČINNĚJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ PROVÁDĚCÍ SYSTÉM

Bien qu’il soit prématuré de tirer des conclusions définitives sur l’efficacité des modes opératoires de la politique de cohésion pendant la période 2007 - 2013,

Třebaže na vyvození konečných závěrů o účinnosti systému provádění politiky soudržnosti v období 2007–2013 je příliš brzy,

les États membres se sont prononcés contre des modifications trop fréquentes et radicales des règles de fonctionnement qui pourraient entraver l’application de la politique.

členské státy vystupují proti příliš častým a radikálním změnám pravidel, které by komplikovaly provádění politiky.

Néanmoins, un certain nombre de changements ciblés méritent d’être examinés.

Určitý počet pečlivě vytipovaných změn si však přece jen zasluhuje bližší pohled.

4.1. Gestion financière

4.1. Finanční řízení

Conformément à la récente proposition de révision du règlement financier4, chaque année, l’autorité gérant les programmes de la politique de cohésion pourrait présenter une déclaration d’assurance

Podle nedávného návrhu na revizi finančního nařízení4 by orgán zodpovědný za řízení programů politiky soudržnosti každoročně předkládal tzv. prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti,

de gestion accompagnée des comptes annuels et d’un avis d’audit indépendant.

k němuž by byla přiložena roční účetní závěrka a výrok nezávislého auditora.

4 «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne» – COM(2010) 260.

4 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie (KOM(2010) 260).

Cette mesure irait dans le sens d’une plus grande responsabilisation en ce qui concerne les dépenses cofinancées sur le budget de l’Union durant un exercice financier.

To by posílilo zodpovědnost za výdaje spolufinancované z rozpočtu EU v jakémkoliv finančním roce.

Partant de la déclaration annuelle d’assurance de gestion, la Commission propose d’introduire une procédure périodique d’apurement des comptes pour la politique de cohésion,

Komise navrhuje zavést u politiky soudržnosti postup periodického schvalování účetní závěrky, který by vycházel z výročního prohlášení řídícího subjektu.

ce qui renforcerait les assurances données et permettrait également de clore partiellement les programmes à intervalles réguliers.

Taková úprava by posílila proces zajišťování kvality auditu a umožnila by pravidelnou částečnou uzávěrku programů.

Surseoir au remboursement des autorités nationales tant qu’elles n’ont pas payé la contribution correspondante de l’Union aux bénéficiaires accélérerait-il le versement des subventions à ces derniers et encouragerait-il un contrôle national plus rigoureux? Voilà une question que la Commission doit se poser.

Komise musí zvážit, zda by k urychlení vyplácení grantů příjemcům a zvýšení motivace k silnější vnitrostátní kontrole nepřispělo, kdyby se vnitrostátním orgánům výdaje proplácely až poté, co byl příjemcům vyplacen příslušný příspěvek EU.

De même, la Commission envisagera aussi la possibilité de conditionner le cofinancement européen des programmes opérationnels

Komise se bude rovněž zaobírat možností zapracování motivačních – na výsledcích založených – prvků do vyplácení příspěvku EU na operační programy

ou d’une partie de ces programmes, selon le type d’action concerné, à l’obtention de résultats.

nebo jejich části, podle toho, o jaký druh akce se jedná.

Enfin, il y a lieu, afin d’en accroître les effets, d’encourager davantage le recours à des méthodes simplifiées de remboursement,

A konečně by měly být více využívány zjednodušené metody vyplácení prostředků,

telles que le barème standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires pour les subventions introduits pour la période 2007 – 2013.

jako je standardní stupnice jednotkových nákladů a vyplácení paušálních částek na granty, zavedené pro období 2007–2013. Tímto by se zároveň dosáhlo zvýšení jejich účinku.

Ce serait une autre façon de s’orienter vers une méthode plus axée sur les résultats.

Jednalo by se o další způsob, jak postupně přejít na přístup více zaměřený na výsledky.

4.2. Réduire les contraintes administratives

4.2. Snížení administrativní zátěže

Il convient de maintenir les principes généraux de la période 2007 - 2013, qui prévoient la détermination des règles d’éligibilité à l’échelon national.

Obecný přístup pro období 2007–2013, podle nějž se stanoví pravidla způsobilosti na vnitrostátní úrovni, by měl být zachován.

Cependant, des dispositions communes concernant des points essentiels

Měla by být nicméně přijata společná pravidla pro zásadní body,

comme les frais généraux devraient être adoptées pour différents Fonds de l’Union.

jako jsou režijní náklady pokrývající různé fondy EU.

Une harmonisation des règles d’éligibilité

Sjednocení pravidel způsobilosti výdajů

des dépenses entre les domaines d’action, les instruments et les moyens financiers simplifierait l’utilisation par les bénéficiaires

pro všechny oblasti politiky, finanční nástroje a fondy by zjednodušilo využívání finančních prostředků uživateli

et la gestion par les autorités nationales des ressources octroyées,

a usnadnilo by správu fondů vnitrostátním orgánům.

ce qui réduirait le risque d’erreurs

Snížilo by se riziko omylů

tout en permettant, au besoin, une différenciation reflétant les spécificités de l’action, de l’instrument et des bénéficiaires.

při současném zachování možnosti odlišného postupu tam, kde by to bylo potřeba pro zohlednění zvláštností dané politiky, nástroje nebo příjemců.

Conformément au principe de proportionnalité,

V souladu se zásadou proporcionality

il serait aussi utile de réfléchir à la manière d’améliorer le rapport coût-efficacité des mesures de contrôle

by bylo také užitečné zabývat se otázkou, jak dosáhnout toho, aby kontrolní opatření byla hospodárnější

et d’axer davantage celles-ci sur les risques pour les rendre plus efficaces et plus efficientes

a zakládala se na hodnocení rizik, což by vedlo ke zlepšení jejich účelnosti a účinnosti

tout en assurant une couverture adéquate des risques spécifiques à un coût raisonnable, dans le respect du principe de bonne gestion financière.

a zároveň by to v souladu se zásadou řádného finančního řízení i náležitě a za rozumnou cenu pokrylo průvodní rizika.   

4.3. Discipline financière

4.3. Finanční kázeň

La règle du dégagement vise à garantir la mise en place

Smyslem pravidla o zrušení závazku je zajistit,

des projets dans un délai raisonnable et à encourager le respect d’une discipline financière.

aby projekty byly prováděny v rozumném časovém rámci a podpořilo se dodržování finanční kázně.

Cependant, elle peut altérer le comportement des États membres et des régions en focalisant trop leur attention sur une absorption rapide – aux dépens d’une utilisation efficace – des ressources.

Avšak tím, že se soustředí přílišná pozornost na rychlé – a tedy méně na efektivní – využívání prostředků, může dojít k narušení přístupu členských států a regionů.

En outre, l’application de cette règle a été compliquée par un certain nombre de dérogations.

Uplatňování pravidla o zrušení závazku je kromě toho komplikováno řadou výjimek.

Il est nécessaire de veiller à garantir la qualité de l’investissement tout en assurant une mise en oeuvre aisée et rapide des projets.

Je třeba pečlivě nastolit rovnováhu mezi zabezpečením kvality investic a hladkým a rychlým prováděním.

L’une des manières de parvenir à un juste équilibre pourrait consister à appliquer la règle N+2 (sauf pour la première année) à tous les programmes et à supprimer les exceptions et dérogations.

Jednou z možností by bylo používat u všech programů systém „N+2“ kromě prvního roku a jinak odstranit všechny výjimky a odchylky.

4.4. Contrôle financier

4.4. Finanční kontrola 

Quant aux systèmes de gestion et de contrôle,

Co se týče řídících a kontrolních systémů,

il faut que davantage d’assurances soient données,

je třeba zajistit nejen silnější audit,

mais aussi que les États membres s’engagent plus dans le contrôle de la qualité.

ale také dosáhnout většího nasazení členských států v oblasti kontroly kvality.

Ainsi, le Parlement européen, la Commission et les États membres pourraient se concentrer davantage sur les résultats et les effets de la politique de cohésion.

To by Evropskému parlamentu, Komisi a členským státům umožnilo soustředit se více na výsledky a dopad politiky soudržnosti.

La première proposition, visant à prévenir les problèmes dans les systèmes de gestion et de contrôle,

Prvním návrhem je, s ohledem na zkušenosti získané z hodnocení ex ante

consiste à revoir la procédure d’évaluation ex ante de ces systèmes, en tirant parti de l’expérience acquise lors de l’évaluation ex ante de la conformité réalisée pour les programmes de la période 2007 - 2013.

týkajícího se souladu programů pro období 2007–2013, revidovat postup hodnocení ex ante systémů, aby se předešlo problémům s řídícími a kontrolními systémy.

Il convient de rationaliser cette procédure, tout en conservant ses avantages.

Postup by měl být zjednodušen při současném zachování jeho přínosů.

Pour ce faire, il serait envisageable d’axer l’évaluation sur la principale entité de gestion responsable,

Toho lze dosáhnout zaměřením hodnocení na hlavní zodpovědný řídící orgán

via une procédure d’accréditation, et de repenser le rôle de la Commission dans celle-ci.

prostřednictvím akreditačního procesu a přehodnocením účasti Komise v tomto procesu.

La seconde proposition vise, grâce à la concentration des responsabilités, à rendre les assurances données plus fiables.

Druhým návrhem je zvýšit míru jistoty pomocí koncentrace odpovědnosti.

Un organisme accrédité assumerait seul la responsabilité de la gestion et du contrôle du programme opérationnel.

Výhradní zodpovědnost za řádné řízení a kontrolu operačního programu by nesl akreditovaný orgán.

• Comment la procédure d’audit peut-elle être simplifiée et les audits des États membres et de la Commission

• Jak lze zjednodušit proces auditu a sjednotit audity prováděné členskými státy a Komisí,

mieux intégrés sans que la fiabilité des assurances données sur les dépenses cofinancées en pâtisse?

aniž by byla snížena vysoká míra jistoty auditu prostředků vynakládaných na spolufinancování?

• Comment l’application du principe de proportionnalité pourrait-elle alléger les contraintes administratives en matière de gestion et de contrôle?

• Jaký způsob uplatňování zásady proporcionality by mohl snížit administrativní zatížení při řízení a kontrole?

Des mesures de simplification spécifiques devraient-elles être prévues pour les programmes de coopération territoriale?

Měla by pro programy územní spolupráce existovat specifická zjednodušující opatření?

• Comment atteindre, dans la définition des règles d’éligibilité, le juste équilibre entre des règles communes à tous les Fonds

• Jak lze při definování pravidel způsobilosti nastavit správnou rovnováhu mezi obecnými pravidly společnými pro všechny fondy

et la reconnaissance des spécificités de chacun d’entre eux?

a zároveň zohlednit odlišnosti, které mezi fondy existují?

• Comment garantir le respect d’une discipline financière tout en laissant la marge de manoeuvre nécessaire à la conception et à l’application de programmes et projets complexes?

• Jak lze zajistit dodržování finanční kázně a současně poskytovat dostatečnou flexibilitu při sestavování a provádění složitých programů a projektů?

5. L’ORGANISATION DE LA POLITIQUE DE COHESION

5. CELKOVÁ STRUKTURA POLITIKY SOUDRŽNOSTI

La politique de cohésion entend promouvoir un développement harmonieux de l’Union et de ses régions en réduisant les disparités régionales

Cílem politiky soudržnosti je podporovat harmonický rozvoj Unie a jejích regionů pomocí snižování regionálních rozdílů

(article 174 du traité).

(článek 174 Smlouvy).

Elle soutient également le modèle de croissance de la stratégie «Europe 2020»,

Politika také podporuje růstový model strategie Evropa 2020

qui intègre la nécessité de résoudre les problèmes de société et d’emploi auxquels tous les États membres et régions doivent faire face.

včetně potřeby nalézt řešení závažných problémů v sociální oblasti a zaměstnanosti, s nimiž se potýkají všechny členské státy a regiony.

Elle favorise un tel développement grâce à une politique d’investissement claire dans toutes les régions,

Politika soudržnosti takový vývoj všech regionů podporuje jasnou investiční strategií,

renforçant la compétitivité, soutenant l’emploi, améliorant l’inclusion sociale et protégeant et valorisant l’environnement.

která zvyšuje konkurenceschopnost, zaměstnanost, zlepšuje sociální začlenění a chrání a rozvíjí životní prostředí.

Son système de gouvernance à plusieurs étages rapproche l’Union de ses citoyens.

Systém víceúrovňového řízení politiky napomáhá zviditelňování EU v očích občanů.

Toutes les régions et tous les États membres pourraient prétendre à bénéficier de la politique de cohésion

Všechny regiony a členské státy by měly nárok využívat politiku soudržnosti

et pourraient adapter leur stratégie de manière intégrée en fonction de leurs atouts et faiblesses spécifiques.

a přizpůsobit si svou strategii jednotným způsobem svým osobitým přednostem a slabinám. 

Comme c’est le cas aujourd’hui, les régions obtiendraient une aide différenciée en fonction de leur niveau de développement économique

Tak jako nyní by se podpora poskytovaná regionům lišila v závislosti na stupni jejich hospodářského rozvoje

(mesuré à l’aune de leur PIB par habitant),

(vyjádřeného v HDP na obyvatele),

une distinction claire étant établie entre les régions «moins» et «plus» développées.

čímž jsou jasně odlišeny „méně“ a „více“ rozvinuté regiony.

Pour que le passage de l’une à l’autre de ces deux catégories se déroule sans heurts et que les régions présentant un niveau de développement économique semblable soient traitées de manière plus équitable, il pourrait être opportun de se demander si un système simplifié comprenant une nouvelle catégorie intermédiaire de régions pourrait remplacer le système actuel de suppression et d’instauration progressives de l’aide.

V zájmu snadnějšího přechodu mezi těmito dvěma kategoriemi a zajištění spravedlivého zacházení regionům na obdobném stupni hospodářského rozvoje by mohla být vznesena otázka, zda by současný systém odstupňovaného přechodu mohl být nahrazen jednodušším systémem, který by obsahoval novou přechodnou kategorii regionů.

Cette catégorie engloberait aussi les régions bénéficiant actuellement d’un soutien au titre de l’objectif de convergence,

Tato kategorie by rovněž zahrnovala regiony mající v současnosti nárok na podporu v rámci cíle „Konvergence“,

mais dont le PIB serait, selon les statistiques les plus récentes, supérieur à 75 % de la moyenne de l’Union.

ale jejichž HDP by byl podle nejnovějších statistik vyšší než 75 % průměru Unie.

Parallèlement et dans la logique de la communication sur le réexamen du budget de l’Union,

V souladu s přezkumem rozpočtu EU

il est nécessaire d’examiner, dans le contexte de la future organisation de la politique de cohésion,

je zároveň třeba pro budoucí celkové uspořádání politiky soudržnosti uvažovat o tom,

comment le FSE pourrait être recentré sur les objectifs de la stratégie «Europe 2020»

jak by mohlo být upraveno zaměření ESF v zájmu zajištění splnění cílů a úkolů strategie Evropa 2020,

et comment l’Union pourrait accroître la notoriété des interventions et assurer la prévisibilité des volumes de financement.

a také jak dosáhnout většího zviditelnění a kvalitního odhadu objemů finančních prostředků.

Il est également important d’examiner

Stejně tak je důležité prozkoumat,

la manière dont le Fonds pourrait concourir davantage à la stratégie européenne pour l’emploi

jak by ESF mohl lépe sloužit účelům evropské strategie zaměstnanosti

et contribuer à l’initiative européenne englobant tous les aspects liés à l’emploi, prônée par la communication relative au réexamen du budget de l’Union.

a přispívat k ucelené evropské iniciativě pro zaměstnanost, již požaduje přezkum rozpočtu EU.

La politique de cohésion continuera de mettre l’accent sur l’application des lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l’emploi.

Politika soudržnosti se bude i nadále zaměřovat na plnění integrovaných hlavních směrů hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti.

Le Fonds de cohésion continuerait de soutenir les États membres

Z Fondu soudržnosti budou mít nadále užitek členské státy,

dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union.

jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru Unie.

Enfin, la politique de cohésion s’efforcerait toujours de dynamiser la dimension territoriale (transfrontalière, transnationale et interrégionale) de la coopération.

V neposlední řadě bude politika soudržnosti i nadále podporovat územní dimenze spolupráce (přeshraniční, nadnárodní a meziregionální).

Ainsi, la Commission prévoit entre autres de modifier et de simplifier les dispositions en vigueur sur la coopération transfrontalière,

To bude zahrnovat přehodnocení a zjednodušení současné úpravy přeshraniční spolupráce,

dont celle établie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) et du Fonds européen de développement (FED) aux frontières extérieures de l’Union,

včetně nástrojů NPP, ENPI a ERF pro přeshraniční spolupráci na vnějších hranicích EU,

ainsi que les modalités actuelles de l’action transnationale soutenue par le FEDER et le FSE.

a také stávající praxe u akcí nadnárodní povahy podporovaných z EFRR i z ESF.

• Comment garantir que l’organisation de la politique de cohésion

• Jak lze zajistit, aby celkové uspořádání politiky soudržnosti

tienne compte de la spécificité de chaque Fonds et,

bralo v úvahu jedinečnost každého z fondů,

notamment, de la nécessité d’accroître la notoriété des interventions et d’assurer la prévisibilité des volumes de financement du FSE,

zejména pak potřebu většího zviditelnění a schopnosti předvídat objem finančních prostředků ESF,

ainsi que de la nécessité de recentrer le FSE sur les objectifs de la stratégie «Europe 2020»?

a jak tento fond zaměřit na plnění cílů strategie Evropa 2020?

• Quelles pourraient être les caractéristiques d’une nouvelle catégorie intermédiaire de régions destinée à accompagner celles qui n’ont pas terminé leur processus de rattrapage?

• Jak by mohla vypadat nová přechodná kategorie regionů, která by dopomáhala regionům, které ještě nedokončily snižování ztráty na ostatní regiony?

6. LES PROCHAINES ETAPES

6. DALŠÍ KROKY

Le cinquième rapport sur la politique de cohésion présente certaines des principales propositions de réforme envisagées par la Commission à la suite d’un long débat entamé à l’occasion de la diffusion du quatrième rapport, en 2007.

Pátá zpráva o soudržnosti uvádí některé z klíčových myšlenek Komise na reformu politiky soudržnosti v návaznosti na dlouhou diskusi, která začala v roce 2007 při vydání čtvrté zprávy o soudržnosti.

Ces propositions seront affinées et consolidées au cours des prochains mois.

Tyto myšlenky budou v nejbližších několika měsících doladěny a zkonsolidovány.

La Commission invite toutes les parties prenantes à réagir aux questions posées dans la présente communication,

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, aby reagovaly na otázky uvedené v tomto sdělení.

en formulant leurs observations d’ici au 31 janvier 2011 sur le site suivant:

Připomínky je možno umisťovat do 31. ledna 2011 na internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_fr.htm.

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm.

Il sera dûment tenu compte des réponses reçues lors de la rédaction des propositions législatives devant être présentées immédiatement après l’adoption du nouveau cadre financier pluriannuel, en 2011.

Obdržené reakce budou brány náležitě na zřetel při přípravě návrhů právních předpisů, které budou předloženy ihned po přijetí nového víceletého finančního rámce v roce 2011.

Le cinquième forum sur la cohésion, qui aura lieu à Bruxelles les 31 janvier et 1er février 2011, sera l’occasion de débattre ces questions.

Páté fórum o soudržnosti, které se bude konat v Bruselu ve dnech 31. ledna a 1. února 2011, bude vhodnou příležitostí k prodiskutování uvedených myšlenek.Copyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net