Doplňování fráze nebo věty v cílovém jazyce kdekoli na webu
 08  AutoComplete from Web
Re: [wordfast_beta] Beta 6.0a

Odp.: [wordfast_beta] beta 6.0a

Hi Milan,

Ahoj Milane,

I appreciate your example.

Cením si tvého příkladu.

My experiment should work better with long sentences, like over 5 words at least.

Můj experiment by měl pracovat lépe s dlouhými větami, které mají přinejmenším 5 slov.

Short series of words are ignored by the feature

Krátké série slov jsou funkcí ignorované

(there are just too many millions web hits for 1, 2, 3, words; after 5 words, precision rises).

(protože existuje příliš mnoho milionů webových nabídek pro 1, 2, 3, slova; po 5 slovech, se přesnost zvedá).

I made a screencast where I show an example with Czech.

Udělal jsem screencast kde ukazuji příklad s češtinou.(Milan: udělal jsem kopii ve formátu WMV.)

Note:

Poznámka :

- no TM, no BTM, no VLTM, no MT, no glos, only AC.

- žádná TM, žádná BTM, žádná VLTM, žádný MT, žádné glosáře, jen AC.

- source language not relevant

- na zdrojovém jazyce nezáleží

- longish sentences.

- dlouhatánské věty.

- after first segment (which I copy-pasted: I don't know Czech), the ACs in segments 2 and 3 are "real", meaning, I type 3 or 4 words in Czech and WF magically AutoCompletes.

- po prvním segmentu (který jsem zkopíroval a vložil: neumím česky), jsou Automatická dokončení v 2. a 3. segmentu jsou "skutečné" významy, já píši česky 3 nebo 4 slova a WF kouzelně AutoDokončuje.

That applies well to technical stuff.

To platí dobře pro technický materiál.

Inside a technical job, there are chances that some whole paragraphs are already somewhere in the web, and the "Web-AC" then is a great boost.

Uvnitř technické zakázky, existují šance, že nějaké celé odstavce jsou někde na webu, a potom je "Web-AC" značnou podporou.

http://screencast.com/t/Uy991fxas

video (z obrazovky) Yves_píše_česky

Cheers,

Zdravím,

Yves

YvesCopyright  02.03.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net