Boj proti opožděným platbám
 04  15 článků směrnice
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Article 1

Článek 1

Subject matter and scope

Předmět a oblast působnosti

1. The aim of this Directive is to combat late payment in commercial transactions, in order to ensure the proper functioning of the internal market, thereby fostering the competitiveness of undertakings and in particular of SMEs.

1. Cílem této směrnice je boj proti opožděným platbám v obchodních transakcích s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu, a tím podpořit konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků. 

2. This Directive shall apply to all payments made as remuneration for commercial transactions.

2. Tato směrnice se vztahuje na veškeré platby, které jsou úhradou za obchodní transakce.

3. Member States may exclude debts that are subject to insolvency proceedings instituted against the debtor, including proceedings aimed at debt restructuring.

3. Členské státy mohou vyloučit dluhy, které jsou předmětem úpadkového řízení vedeného proti dlužníkovi, včetně řízení, jehož cílem je restrukturalizace dluhu.

Article 2

Článek 2

Definitions

Definice

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

Pro účely této směrnice se rozumí:

(1) ‘commercial transactions’ means transactions between undertakings or between undertakings and public authorities which lead to the delivery of goods or the provision of services for remuneration;

1) „obchodní transakcí“ transakce mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, která vede k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu;

(2) ‘public authority’ means any contracting authority, as defined in point (a) of Article 2(1) of Directive 2004/17/EC and in Article 1(9) of Directive 2004/18/EC, regardless of the subject or value of the contract;

2) „orgánem veřejné moci“ jakýkoli veřejný zadavatel, jak je definován v čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/17/ES a v čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES, bez ohledu na předmět nebo hodnotu smlouvy,

(3) ‘undertaking’ means any organisation, other than a public authority, acting in the course of its independent economic or professional activity, even where that activity is carried out by a single person;

3) „podnikem“ jakákoli organizace jiná než orgán veřejné moci, která vykonává nezávislou hospodářskou nebo odbornou činnost, i když je tato činnost prováděna jedinou osobou;

(4) ‘late payment’ means payment not made within the contractual or statutory period of payment and where the conditions laid down in Article 3(1) or Article 4(1) are satisfied;

4) „opožděnou platbou“ platba, která nebyla provedena ve smluvní nebo zákonné lhůtě splatnosti, přičemž jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4 odst. 1;

(5) ‘interest for late payment’ means statutory interest for late payment or interest at a rate agreed upon between undertakings, subject to Article 7;

5) „úrokem z prodlení“ zákonný úrok z prodlení nebo úrok, jehož sazba byla sjednána mezi podniky, s výhradou článku 7;

(6) ‘statutory interest for late payment’ means simple interest for late payment at a rate which is equal to the sum of the reference rate and at least eight percentage points;

6) „zákonným úrokem z prodlení“ jednoduchý úrok z prodlení, jehož sazba je součtem referenční sazby a nejméně osmi procentních bodů;

(7) ‘reference rate’ means either of the following:

7) „referenční sazbou“:

(a) for a Member State whose currency is the euro, either:

a) v případě členského státu, jehož měnou je euro,

(i) the interest rate applied by the European Central Bank to its most recent main refinancing operations; or

i) úroková sazba používaná Evropskou centrální bankou pro její poslední hlavní refinanční operace nebo

(ii) the marginal interest rate resulting from variable-rate tender procedures for the most recent main refinancing operations of the European Central Bank;

ii) marginální úroková sazba vyplývající z výběrového řízení s proměnlivou úrokovou sazbou pro poslední hlavní refinanční operace Evropské centrální banky;

(b) for a Member State whose currency is not the euro, the equivalent rate set by its national central bank;

b) v případě členského státu, jehož měnou není euro, rovnocenná úroková sazba stanovená jeho národní centrální bankou;

(8) ‘amount due’ means the principal sum which should have been paid within the contractual or statutory period of payment, including the applicable taxes, duties, levies or charges specified in the invoice or the equivalent request for payment;

8) „splatnou částkou“ jistina, která měla být splacena ve smluvní nebo zákonné lhůtě splatnosti, včetně příslušných daní, cel, dávek či poplatků uvedených na faktuře nebo v jiném rovnocenném dokumentu vyzývajícím k provedení platby;

(9) ‘retention of title’ means the contractual agreement according to which the seller retains title to the goods in question until the price has been paid in full;

9) „výhradou vlastnictví“ smluvní ujednání, na jehož základě si prodávající ponechává vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny;

(10) ‘enforceable title’ means any decision, judgment or order for payment issued by a court or other competent authority,

10) „exekučním titulem“ jakékoli rozhodnutí, rozsudek, příkaz nebo platební rozkaz vydaný soudem nebo jiným příslušným orgánem,

including those that are provisionally enforceable, whether for immediate payment or payment by instalments, which permits the creditor to have his claim against the debtor collected by means of forced execution.

včetně těch, které jsou předběžně vykonatelné, ať již k okamžité úhradě, nebo platbě na splátky, který umožňuje věřiteli uplatnit svou pohledávku vůči dlužníkovi prostřednictvím výkonu rozhodnutí.

Article 3

Článek 3

Transactions between undertakings

Transakce mezi podniky

1. Member States shall ensure that, in commercial transactions between undertakings, the creditor is entitled to interest for late payment without the necessity of a reminder, where the following conditions are satisfied:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních transakcích mezi podniky má věřitel nárok na úrok z prodlení bez nutnosti upomínky, pokud jsou splněny tyto podmínky:

(a) the creditor has fulfilled its contractual and legal obligations; and

a) věřitel splnil své smluvní a zákonné povinnosti a

(b) the creditor has not received the amount due on time, unless the debtor is not responsible for the delay.

b) věřitel neobdržel splatnou částku včas, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

2. Member States shall ensure that the applicable reference rate:

2. Členské státy zajistí, že použitelnou referenční sazbou:

(a) for the first semester of the year concerned shall be the rate in force on 1 January of that year;

a) pro první pololetí dotčeného roku je sazba platná dne 1. ledna uvedeného roku;

(b) for the second semester of the year concerned shall be the rate in force on 1 July of that year.

b) pro druhé pololetí dotčeného roku je sazba platná dne 1. července uvedeného roku.

3. Where the conditions set out in paragraph 1 are satisfied, Member States shall ensure the following:

3. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, členské státy zajistí, že:

(a) that the creditor is entitled to interest for late payment from the day following the date or the end of the period for payment fixed in the contract;

a) věřitel má nárok na úrok z prodlení ode dne, který následuje po dni splatnosti nebo po dni uplynutí lhůty splatnosti, které jsou stanoveny ve smlouvě;

(b) where the date or period for payment is not fixed in the contract, that the creditor is entitled to interest for late payment upon the expiry of any of the following time limits:

b) jestliže den ani lhůta splatnosti nejsou ve smlouvě stanoveny, má věřitel nárok na úrok z prodlení po uplynutí jakékoli z těchto lhůt:

(i) 30 calendar days following the date of receipt by the debtor of the invoice or an equivalent request for payment; EN 23.2.2011 Official Journal of the European Union L 48/5

i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby,

( 1 ) OJ C 321, 31.12.2003, p. 1. 

( 1 ) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

 

 

(ii) where the date of the receipt of the invoice or the equivalent request for payment is uncertain, 30 calendar days after the date of receipt of the goods or services;

ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného rovnocenného dokumentu vyzývajícího k provedení platby jistý, 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,

(iii) where the debtor receives the invoice or the equivalent request for payment earlier than the goods or the services, 30 calendar days after the date of the receipt of the goods or services;

iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby dříve než zboží nebo služby, 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,

(iv) where a procedure of acceptance or verification, by which the conformity of the goods or services with the contract is to be ascertained, is provided for by statute or in the contract and if the debtor receives the invoice

iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku nebo prohlídku zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou, a jestliže dlužník obdrží fakturu

or the equivalent request for payment earlier or on the date on which such acceptance or verification takes place, 30 calendar days after that date.

nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby dříve anebo v den, kdy probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 kalendářních dnů po uvedeném dni.

4. Where a procedure of acceptance or verification, by which the conformity of the goods or services with the contract is to be ascertained, is provided for,

4. Jestliže je stanovena přejímka nebo prohlídka zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou,

Member States shall ensure that the maximum duration of that procedure does not exceed 30 calendar days from the date of receipt of the goods or services,

členské státy zajistí, že maximální doba trvání takové přejímky nebo prohlídky nepřekročí dobu 30 kalendářních dnů ode dne obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,

unless otherwise expressly agreed in the contract and provided it is not grossly unfair to the creditor within the meaning of Article 7.

pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to vůči věřiteli není ve smyslu článku 7 hrubě nespravedlivé.

5. Member States shall ensure that the period for payment fixed in the contract does not exceed 60 calendar days,

5. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě nepřekročí 60 kalendářních dnů,

unless otherwise expressly agreed in the contract and provided it is not grossly unfair to the creditor within the meaning of Article 7.

pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to vůči věřiteli není ve smyslu článku 7 hrubě nespravedlivé.

Article 4

Článek 4

Transactions between undertakings and public authorities

Transakce mezi podniky a orgány veřejné moci

1. Member States shall ensure that, in commercial transactions where the debtor is a public authority, the creditor is entitled upon expiry of the period defined in paragraphs 3, 4 or 6 to statutory interest for late payment, without the necessity of a reminder, where the following conditions are satisfied:

1. Členské státy zajistí, že v obchodních transakcích, v nichž je dlužníkem orgán veřejné moci, má věřitel po uplynutí lhůty stanovené v odstavcích 3, 4 nebo 6 nárok na zákonný úrok z prodlení bez nutnosti upomínky, pokud jsou splněny tyto podmínky:

(a) the creditor has fulfilled its contractual and legal obligations; and

a) věřitel splnil své smluvní a zákonné povinnosti a

(b) the creditor has not received the amount due on time, unless the debtor is not responsible for the delay.

b) věřitel neobdržel splatnou částku včas, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

2. Member States shall ensure that the applicable reference rate:

2. Členské státy zajistí, že použitelnou referenční sazbou:

(a) for the first semester of the year concerned shall be the rate in force on 1 January of that year;

a) pro první pololetí dotčeného roku je sazba platná dne 1. ledna uvedeného roku;

(b) for the second semester of the year concerned shall be the rate in force on 1 July of that year.

b) pro druhé pololetí dotčeného roku je sazba platná dne 1. července uvedeného roku.

3. Member States shall ensure that in commercial transactions where the debtor is a public authority:

3. Členské státy zajistí, že v obchodních transakcích, v nichž je dlužníkem orgán veřejné moci,

(a) the period for payment does not exceed any of the following time limits:

a) lhůta splatnosti nepřekročí žádnou z těchto lhůt:

(i) 30 calendar days following the date of receipt by the debtor of the invoice or an equivalent request for payment;

i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby,

(ii) where the date of receipt of the invoice or the equivalent request for payment is uncertain, 30 calendar days after the date of the receipt of the goods or services;

ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného rovnocenného dokumentu vyzývajícího k provedení platby jistý, 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,

(iii) where the debtor receives the invoice or the equivalent request for payment earlier than the goods or the services, 30 calendar days after the date of the receipt of the goods or services;

iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby dříve než zboží nebo služby, 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,

(iv) where a procedure of acceptance or verification, by which the conformity of the goods or services with the contract is to be ascertained, is provided for by statute or in the contract

iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku nebo prohlídku zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou,

and if the debtor receives the invoice or the equivalent request for payment earlier or on the date on which such acceptance or verification takes place, 30 calendar days after that date;

a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby dříve anebo v den, kdy probíhá přejímka nebo prohlídka, 30 kalendářních dnů po uvedeném dni;

(b) the date of receipt of the invoice is not subject to a contractual agreement between debtor and creditor.

b) datum obdržení faktury není předmětem smluvního ujednání mezi dlužníkem a věřitelem.

4. Member States may extend the time limits referred to in point (a) of paragraph 3 up to a maximum of 60 calendar days for:

4. Členské státy mohou lhůty uvedené v odst. 3 písm. a) prodloužit až na 60 kalendářních dnů pro:

(a) any public authority which carries out economic activities of an industrial or commercial nature by offering goods or services on the market and which is subject, as a public undertaking, to the transparency requirements laid down in Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006

a) jakýkoliv orgán veřejné moci vykonávající hospodářskou činnost průmyslové či obchodní povahy tím, že na trhu nabízí zboží nebo služby, který jako veřejný podnik podléhá požadavkům na transparentnost stanoveným ve směrnici Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006

on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings ( 1 );

o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků ( 1 );

(b) public entities providing healthcare which are duly recognised for that purpose.

b) veřejné subjekty poskytující zdravotní péči, které jsou za tímto účelem řádně uznány.

If a Member State decides to extend the time limits in accordance with this paragraph, it shall send a report on such extension to the Commission by 16 March 2018.

Pokud se členský stát rozhodne v souladu s tímto odstavcem lhůty prodloužit, zašle Komisi do 16. března 2018 zprávu o takovém prodloužení.

On that basis, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council indicating which Member States have extended the time limits in accordance with this paragraph and taking into account the impact on the functioning of the internal market, in particular on SMEs.

Na tomto základě Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž uvede, které členské státy v souladu s tímto odstavcem lhůty prodloužily, a zohlední dopad na fungování vnitřního trhu, a zejména na malé a střední podniky.

That report shall be accompanied by any appropriate proposals.

K této zprávě se připojí veškeré vhodné návrhy.

5. Member States shall ensure that the maximum duration of a procedure of acceptance or verification referred to in point (iv) of point (a) of paragraph 3 does not exceed 30 calendar days from the date of receipt of the goods or services,

5. Členské státy zajistí, že maximální doba trvání přejímky nebo prohlídky uvedené v odst. 3 písm. a) bodě iv) nepřekročí dobu 30 kalendářních dnů ode dne obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,

unless otherwise expressly agreed in the contract and any tender documents and provided it is not grossly unfair to the creditor within the meaning of Article 7.

pokud nejsou ve smlouvě nebo v zadávací dokumentaci výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to vůči věřiteli není ve smyslu článku 7 hrubě nespravedlivé.

( 1 ) OJ L 318, 17.11.2006, p. 17. 

( 1 ) Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 17.

6. Member States shall ensure that the period for payment fixed in the contract does not exceed the time limits provided for in paragraph 3,

6. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty stanovené v odstavci 3,

unless otherwise expressly agreed in the contract and provided it is objectively justified in the light of the particular nature or features of the contract, and that it in any event does not exceed 60 calendar days. 

pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to není objektivně odůvodněno zvláštní povahou nebo rysy smlouvy, a že v žádném případě nepřekročí 60 kalendářních dnů.

Article 5

Článek 5

Payment schedules

Splátkové kalendáře

This Directive shall be without prejudice to the ability of parties to agree, subject to the relevant provisions of applicable national law, on payment schedules providing for instalments.   

Tato směrnice se nedotýká způsobilosti stran sjednat podle příslušných ustanovení platného vnitrostátního práva splátkové kalendáře.

In such cases, where any of the instalments is not paid by the agreed date, interest and compensation provided for in this Directive shall be calculated solely on the basis of overdue amounts.

V případech, kdy není některá splátka uhrazena ve sjednané době, se úrok a náhrada podle této směrnice vypočítají výhradně z opožděných částek.

Article 6

Článek 6

Compensation for recovery costs

Náhrada nákladů spojených s vymáháním

1. Member States shall ensure that, where interest for late payment becomes payable in commercial transactions in accordance with Article 3 or 4,

1. Členské státy zajistí, že v případech, kdy má být v obchodních transakcích podle článku 3 nebo 4 zaplacen úrok z prodlení,

the creditor is entitled to obtain from the debtor, as a minimum, a fixed sum of EUR 40.

má věřitel nárok obdržet od dlužníka alespoň pevnou částku ve výši 40 EUR.

2. Member States shall ensure that the fixed sum referred to in paragraph 1 is payable without the necessity of a reminder and as compensation for the creditor’s own recovery costs.

2. Členské státy zajistí, že pevná částka uvedená v odstavci 1 je splatná bez nutnosti upomínky a představuje náhradu vlastních nákladů věřitele spojených s vymáháním.

3. The creditor shall, in addition to the fixed sum referred to in paragraph 1, be entitled to obtain reasonable compensation from the debtor for any recovery costs exceeding that fixed sum and incurred due to the debtor’s late payment.

3. Věřitel má nárok obdržet od dlužníka kromě pevné částky uvedené v odstavci 1 přiměřenou náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním, které tuto pevnou částku přesahují a které mu vznikly v souvislosti s opožděnou platbou dlužníka.   

This could include expenses incurred, inter alia, in instructing a lawyer or employing a debt collection agency.

Mezi tyto náklady by mohly patřit mimo jiné výdaje za pověření advokáta či za využití služeb společnosti vymáhající pohledávky. 

Article 7

Článek 7

Unfair contractual terms and practices

Nespravedlivé smluvní podmínky a praxe

1. Member States shall provide that a contractual term or a practice relating to the date or period for payment, the rate of interest for late payment or the compensation for recovery costs is either unenforceable or gives rise to a claim for damages if it is grossly unfair to the creditor.

1. Členské státy stanoví, že každá smluvní podmínka či praxe týkající se dne nebo lhůty splatnosti, sazby úroku z prodlení nebo náhrady nákladů spojených s vymáháním je buď nevymahatelná, nebo zakládá nárok na náhradu škody, pokud je hrubě nespravedlivá vůči věřiteli.

In determining whether a contractual term or a practice is grossly unfair to the creditor, within the meaning of the first subparagraph, all circumstances of the case shall be considered, including:

Při určení, zda je smluvní podmínka či praxe hrubě nespravedlivá vůči věřiteli ve smyslu prvního pododstavce, se zváží všechny okolnosti případu, včetně:

(a) any gross deviation from good commercial practice, contrary to good faith and fair dealing;

a) jakéhokoli hrubého porušení poctivých obchodních zvyklostí v rozporu s dobrou vírou a poctivým jednáním;

(b) the nature of the product or the service; and

b) povahy zboží nebo služby a

(c) whether the debtor has any objective reason to deviate from the statutory rate of interest for late payment, from the payment period as referred to in Article 3(5), point (a) of Article 4(3), Article 4(4) and Article 4(6) or from the fixed sum as referred to in Article 6(1).

c) skutečnosti, zda má dlužník objektivní důvody odchýlit se od zákonné sazby úroku z prodlení, od lhůty splatnosti uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 3 písm. a) a odst. 4 a 6 nebo od pevné částky uvedené v čl. 6 odst. 1.

2. For the purpose of paragraph 1, a contractual term or a practice which excludes interest for late payment shall be considered as grossly unfair.

2. Pro účely odstavce 1 se smluvní podmínka či praxe, která vylučuje úrok z prodlení, považuje za hrubě nespravedlivou.

3. For the purpose of paragraph 1, a contractual term or a practice which excludes compensation for recovery costs as referred to in Article 6 shall be presumed to be grossly unfair.

3. Pro účely odstavce 1 se smluvní podmínka či praxe, která vylučuje náhradu nákladů spojených s vymáháním podle článku 6, považuje za hrubě nespravedlivou, neprokáže-li se něco jiného.

4. Member States shall ensure that, in the interests of creditors and competitors, adequate and effective means exist to prevent the continued use of contractual terms and practices which are grossly unfair within the meaning of paragraph 1.

4. V zájmu věřitelů a soutěžitelů zajistí členské státy existenci odpovídajících a účinných opatření proti dalšímu používání smluvních podmínek a praxe, které jsou ve smyslu odstavce 1 hrubě nespravedlivé.

5. The means referred to in paragraph 4 shall include provisions whereby organisations officially recognised as representing undertakings, or organisations with a legitimate interest in representing undertakings may take action according to the applicable national law

5. Opatření uvedená v odstavci 4 zahrnují ustanovení, podle nichž mohou organizace, které jsou oficiálně uznávány jako zástupci podniků nebo které mají na zastupování podniků oprávněný zájem, v souladu s platným vnitrostátním právem

before the courts or before competent administrative bodies on the grounds that contractual terms or practices are grossly unfair within the meaning of paragraph 1, so that they can apply appropriate and effective means to prevent their continued use.

podat podnět k zahájení řízení před příslušným soudem nebo správním orgánem ve věci smluvních podmínek či praxe, které jsou ve smyslu odstavce 1 hrubě nespravedlivé, a tak použít vhodná a účinná opatření proti jejich dalšímu používání.

Article 8

Článek 8

Transparency and awareness raising

Transparentnost a lepší informovanost

1. Member States shall ensure transparency regarding the rights and obligations stemming from this Directive, including by making publicly available the applicable rate of statutory interest for late payment.

1. Členské státy zajistí transparentnost, pokud jde o práva a povinnosti vyplývající z této směrnice, mimo jiné tím, že zveřejní použitelnou sazbu zákonného úroku z prodlení.

2. The Commission shall make publicly available on the Internet details of the current statutory rates of interest which apply in all the Member States in the event of late payment in commercial transactions.

2. Komise na internetu zveřejní podrobnosti o platných zákonných úrokových sazbách, jež jsou uplatňovány ve všech členských státech v případě opožděných plateb v obchodních transakcích.

3. Member States shall, where appropriate, use professional publications, promotion campaigns or any other functional means to increase awareness of the remedies for late payment among undertakings.

3. Členské státy případně využijí odborné publikace, propagační kampaně a jiné vhodné prostředky, aby mezi podniky zvýšily informovanost o prostředcích nápravy v případě opožděných plateb.

4. Member States may encourage the establishment of prompt payment codes which set out clearly defined payment time limits and a proper process for dealing with any payments that are in dispute,

4. Členské státy mohou podpořit vytvoření kodexů chování pro včasné platby, které stanoví jasně definované lhůty splatnosti a náležitý postup při jakýchkoli sporných platbách,

or any other initiatives that tackle the crucial issue of late payment and contribute to developing a culture of prompt payment which supports the objective of this Directive.

nebo jiné iniciativy, které řeší zásadní otázku opožděných plateb a přispívají k rozvoji kultury včasných plateb, což odpovídá i cílům této směrnice.

Article 9

Článek 9

Retention of title

Výhrada vlastnictví

1. Member States shall provide in conformity with the applicable national provisions designated by private international law

1. Členské státy v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy použitelnými na základě mezinárodního práva soukromého stanoví,

that the seller retains title to goods until they are fully paid for if a retention of title clause has been expressly agreed between the buyer and the seller before the delivery of the goods.

že si prodávající ponechává vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení, je-li doložka výhrady vlastnictví mezi kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuta před dodáním zboží.

2. Member States may adopt or retain provisions dealing with down payments already made by the debtor.

2. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení o zálohách, které již byly dlužníkem složeny.

Article 10

Článek 10

Recovery procedures for unchallenged claims

Vymáhání nesporných pohledávek

1. Member States shall ensure that an enforceable title can be obtained, including through an expedited procedure and irrespective of the amount of the debt,

1. Členské státy zajistí, že exekuční titul je možné získat, též ve zrychleném řízení a bez ohledu na výši dluhu,

normally within 90 calendar days of the lodging of the creditor’s action or application at the court or other competent authority, provided that the debt or aspects of the procedure are not disputed.

zpravidla ve lhůtě 90 kalendářních dnů od podání žaloby věřitelem nebo podání návrhu soudu nebo jinému příslušnému orgánu, a to za předpokladu, že dluh nebo okolnosti řízení nejsou sporné.

Member States shall carry out this duty in accordance with their respective national laws, regulations and administrative provisions.

   Členské státy splní tuto povinnost v souladu se svými právními a správními předpisy.

2. National laws, regulations and administrative provisions shall apply the same conditions for all creditors who are established in the Union.

2. Vnitrostátní právní a správní předpisy stanoví stejné podmínky pro všechny věřitele usazené v Unii.

3. When calculating the period referred to in paragraph 1, the following shall not be taken into account:

3. Při výpočtu lhůty uvedené v odstavci 1 se nebere v úvahu:

(a) periods for service of documents;

a) lhůta pro doručení písemností;

(b) any delays caused by the creditor, such as periods devoted to correcting applications.

b) žádné prodlení způsobené věřitelem, jako je doba věnovaná doplnění žaloby nebo návrhu.

4. This Article shall be without prejudice to the provisions of Regulation (EC) No 1896/2006.

4. Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 1896/2006.

Article 11

Článek 11

Report

Zpráva

By 16 March 2016, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Directive.

Do 16. března 2016 předloží Komise zprávu o provádění této směrnice Evropskému parlamentu a Radě.

The report shall be accompanied by any appropriate proposals.

K této zprávě jsou připojeny veškeré vhodné návrhy.

Article 12

Článek 12

Transposition

Provedení

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 1 to 8 and 10 by 16 March 2013.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 až 8 a 10 do 16. března 2013.

They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.

Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. 

When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive.

Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy na zrušenou směrnici ve stávajících právních a správních předpisech se považují za odkazy na tuto směrnici.

The methods of making such reference and the formulation of such statement shall be laid down by Member States.

Způsob odkazu a znění takového prohlášení si stanoví členské státy.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Member States may maintain or bring into force provisions which are more favourable to the creditor than the provisions necessary to comply with this Directive.

3. Členské státy mohou zachovat nebo uvést v účinnost předpisy, které jsou pro věřitele výhodnější, než je nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

4. In transposing the Directive, Member States shall decide whether to exclude contracts concluded before 16 March 2013.

4. Při provedení této směrnice se členské státy rozhodnou, zda vyloučí smlouvy, které byly uzavřeny před 16. březnem 2013.

Article 13

Článek 13

Repeal

Zrušení

Directive 2000/35/EC is repealed with effect from 16 March 2013, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limit for its transposition into national law and its application.

Směrnice 2000/35/ES se zrušuje s účinkem od 16. března 2013, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu a její používání.

However, it shall remain applicable to contracts concluded before that date to which this Directive does not apply pursuant to Article 12(4). 

Nadále se však vztahuje na smlouvy uzavřené před uvedeným dnem, pro něž se nepoužije tato směrnice na základě čl. 12 odst. 4.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and be read in accordance with the correlation table set out in the Annex. 

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Article 14

Článek 14

Entry into force

Vstup v platnost

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Article 15

Článek 15

Addressees

Určení

This Directive is addressed to the Member States.

Tato směrnice je určena členským státům.

Done at Strasbourg, 16 February 2011.

Ve Štrasburku dne 16. února 2011.

For the European Parliament The President J. BUZEK

Za Evropský parlament předseda J.BUZEK

For the Council The President MARTONYI J.

Za Radu předseda MARTONYI J.Copyright  28.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net