Boj proti opožděným platbám
 02  Ohledy
I

I

(Legislative acts)

(Legislativní akty)

DIRECTIVES

SMĚRNICE

DIRECTIVE 2011/7/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/7/EU

of 16 February 2011

ze dne 16. února 2011

on combating late payment in commercial transactions

o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

(recast)

(přepracování)

(Text with EEA relevance)

(Text s významem pro EHP)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

Having regard to the proposal from the European Commission,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 1 ),

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure ( 2 ),

v souladu s řádným legislativním postupem ( 2 ),Copyright  28.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net