Potíže a pohoda čínsky
 08  My Memory: CS (SK)-> ZH (EN): pohoda


Budete si pamatovat "potíže" nebo znak "pohoda" ?    

  Pohoda

  Pohoda

 

  Při posuzování, zda metoda lovu do živolovné pasti odpovídá či neodpovídá normám, musí být hodnocena pohoda zvířete uloveného do pasti.

  In the evaluation of whether or not a restraining trapping method meets these Standards the welfare of an animal that is trapped must be assessed.

 

  úroveň ukazatelů, u kterých je pohoda chycených zvířat považována za nízkou;

  the level of indicators beyond which the welfare of trapped animals is considered poor;

 

  Žádné zvíře, které bylo použito při postupu, který přinášel krutou nebo trvalou bolest nebo utrpení, bez ohledu na to, zda byla použita narkóza nebo umrtvení, nebude použito při dalších postupech, ledaže mu bylo navráceno dobré zdraví a pohoda a:

  No animal which has been used in a procedure entailing severe or enduring pain or suffering, irrespective of whether anaesthesia or analgesia was employed, shall be used in a further procedure unless it has returned to good health and well-being, and either:

 

  Ačkoliv se pohoda může velmi lišit, je výraz "humánní" používán pouze pro ty metody lovu do pastí, kde je pohoda příslušných zvířat zachována na dostatečné úrovni, třebaže se uznává, že v určitých situacích týkajících se usmrcujících pastí existuje krátký časový úsek, během něhož může být úroveň pohody nízká.

  Although welfare can vary widely, the term 'humane` is used only for those trapping methods where the welfare of the animals concerned is maintained at a sufficient level, although it is acknowledged that in certain situations with killing traps there will be a short period of time during which the level of welfare may be poor.

 

 

  Pohoda a zdravotní stav zvířat jsou sledovány dostatečně pozorně a často, aby se zamezilo bolesti nebo odvratitelnému utrpení, strachu nebo trvalému poškození.

  The well-being and state of health of animals shall be observed sufficiently closely and frequently to prevent pain or avoidable suffering, distress or lasting harm.

 

  Pohoda zvířat je určována tím, jak snadno nebo obtížně se vyrovnávají s prostředím, popř. zda se s ním vyrovnat nedokáží.

  Welfare of animals is indicated by measures of the extent of ease or difficulty in their coping with the environment and the extent of failure to cope with their environment.

 

  Při posuzování, zda metoda lovu do pasti je či není humánní, musí být hodnocena pohoda chyceného zvířete.

  In the evaluation of whether or not a trapping method is humane, the welfare of a trapped animal must be assessed.

 


Copyright  08.07.2009 Ing. Milan Čondák