Around the World Fast
 08  Fotografie a videa + blog
Lišta Google

Na obrázku je ještě Platba (Payment)

http://www.wordfast.fr/Site/Blog/Blog.html

http://www.wordfast.fr/Site/Blog/Blog.html

I’ll be updating this blog regularly with news about places I am visiting, people I am staying with, sponsors who are helping save lives, info about trainings and more.

Budu aktualizovat tento blog pravidelně zprávy o místech, já jsem na návštěvě, lidi jsem zůstat s, sponzorům, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy, informace o školení a další.

Culture & Values

Kultura a hodnoty

Thursday, April 15, 2010

Čtvrtek 15.dubna 2010

Before this tour gets underway, I would like to share my views on culture and values.

Předtím než začne toto turné, rád bych se podělit o své názory na kulturu a hodnoty.

Read more...

Přečtěte si více ...

Go to archive

Přejít do archivu

Home

Domů

About the Trip

O výletě

Why WF training?

Proč WF školení?

Calendar

Kalendář

Map

Mapa

Registration

Registrace

Payment

Platba

Photos & Videos

Fotky a videa

Blog

Blog

Contact

Kontakt

Thursday, April 15, 2010

Čtvrtek 15.dubna 2010

Before this tour gets underway, I would like to share my views on culture and values.

Předtím než začne toto turné, rád bych se podělit o své názory na kulturu a hodnoty.

I like to define culture as a set of shared values within a given community.

Rád definuji kulturu jako soubor sdílených hodnot v daném společenství.

When we travel, we discover new cultures, and their values either correspond with or conflict with our own, leading us to call into question our own set of values.

Když cestujeme, objevujeme nové kultury a jejich hodnoty, ať jsou v souladu nebo v rozporu s našimi vlastními. Vede nás to ke zpochybnění našeho vlastního souboru hodnot.

Our values change thanks to these cross-cultural exchanges, helping us to better understand others and what they appreciate in life.

Naše hodnoty se mění díky těmto mezikulturním výměnám, které nám pomáhají lépe pochopit ostatní a to, co oceňují v životě.

This round the world trip embodies several values.

Tento výlet kolem světa ztělesňuje několik hodnot.

These values, among others, are also shared by more than 200,000 JCI members around the world:

Tyto hodnoty, mimo jiné, také sdílí více než 200.000 členů JCI po celém světě:

1.Human life is world’s most precious resource

1.Lidský život je na světě nejvzácnější zdroj

2.Individual freedom and free enterprise are the best means of ensuring economic justice

2.Individuální svoboda a svobodné podnikání jsou nejlepším prostředkem pro zajištění ekonomické spravedlnosti

3.The brotherhood of man transcends the sovereignty of nations

3.Bratrství člověka přesahuje suverenity národů

Values don’t mean much unless they are transformed into acts.

Hodnoty neznamenají mnoho, pokud nejsou transformovány na činy.

This year’s working theme for JCI is “the impact of ONE”.

Letošní pracovní téma pro JCI je "vliv JEDNOTLIVCE".

Each and everyone of us can create an impact in our communities to foster positive change.

Každá a každý z nás může vytvořit vliv v našich společenstvích pro podporu pozitivní změny.

Working together, we can make an even greater impact around the world.

Společnou prací můžeme ještě více ovlivnit celý svět.

I hope that this trip, the encounters, the exchanges, and the lives saved will help you appreciate these same values and encourage you to take action.

Doufám, že tento výlet, setkání, výměny, a zachráněné životy vám pomůže vyznávat tyto stejné hodnoty a povzbudí vás k činům.

Once you know your values, and before you start taking action, its time to set some goals.

Jakmile znáte svoje hodnoty, a dříve, než začnete akci, je čas stanovit určité cíle.

Stay tuned for more on goal-setting...

Zůstaňte naladěni pro více informací o nastavení cílů...

next >

další>

< previous

<předchozí

Jedno video a formuláře na dřívější školení

 

Vidéo du Dîner de Gala lors du Congrès ProZ.com à Nice en France

Musée AAV

le 5 décembre 2009

 

Prochaines formations Wordfast organisées en France et aux Etats-Unis / Upcoming Wordfast Trainings in France and the United States:


Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2010