Around the World Fast
 07  RegistracePožadavky Wordfastu LLC dle strany 01:

Místo školení: Školitel neuváděl, doporučil jsem mu sídlo JTP a ASKOTu, viz dále
Obsah školení: Dvě oddělená základní školení Wordfastu v angličtině s mojí českou asistencí (Milan Čondák)
Účastnický poplatek: Měl by splňovat místní právní předpisy, které se vztahují na placené služby
John 21.4.2010: I'll make the discount available for the first trainings.
Doba konání: 31. května (Wordfast Pro), 1.6. (Wordfast Classic), 8 hodin
Účastníci: V případě skupinové akce: jména / počty osob
Moje Poznámka 1: Termín školení se velmi rychle blíží, zejména pokud chce školitel poskytovat slevy pro přihlášky přijaté 3 týdny před akcí.

Odborníci na DPH: když je služba poskytnuta na našem území tuzemskému plátci DPH, fakturuje se bez DPH?
Na toto téma proběhla již bohatá diskuze, ale uvědomil jsem si, že 100% odpověď neznám.
Moje Poznámka 2: Na webu http://www.apextra.fr/english/home.htm
nejsou uvedeny idendifikační údaje dodavatele. Jsou na ProZ.com, včetně DIČ (Tax ID FR9248435685200026, VAT / TVA ).
Moje Poznámka 3: Já jsem stále ještě neplátce DPH.

Text stránek z 19. dubna 2010:http://www.wordfast.fr/Site/Registration.html

http://www.wordfast.fr/Site/Registration.html

Registering for a training is easy.

Registrace ke školení je snadná.

Please follow these steps:

Prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Pre-register by filling out the form below.

1. Předběžně se zaregistrujte vyplněním formuláře níže.

2. Send me your billing address via the Payment page.

2. Pošlete mi vaši fakturační adresu přes stránku Payment.

3. Once you receive an invoice from me, please pay it via Paypal.

3. Jakmile ode mne obdržíte fakturu, prosím, zaplaťte ji přes Paypal.

4. Once you’ve paid, your spot will be secure.

4. Poté, co jste zaplatili, bude místo pro vás zajištěno.

SIGN UP and PAY at least 3 weeks before the training and you will receive a 15% discount on the course fee.

ZAREGISTRUJTE se a ZAPLAŤTE minimálně 3 týdny před odbornou přípravu a obdržíte 15% slevu na kurzovné.

Please also register for the training via the in-person trainings on ProZ.com.

Zaregistrujte se také ke školení prostřednictvím Osobní školení na ProZ.com.

This will allow you to access e-learning content, and a training certificate will be posted to your profile after the training.

To vám umožní přístup k e-learningového obsahu, a po tréninku bude do vašeho profilu umístěno osvědčení o školení.

For a detailed description of the training, location, etc. please see the events calendar or the events page in “Around the World” Facebook group.

Pro podrobný popis školení, umístění, apod. naleznete kalendář akcí nebo události stránky v "Around the World" skupiny Facebook.

All trainings begin at 9 am and end at 5 pm.            

Všechny tréninky začínají v 9 hodin a končí v 5 hodin.


Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2010