Around the World Fast
 06  MapaZ Nice do Paříže a na východ.

modrá trasa je trochu vidět


Na stránce je odkaz na Trasu v mapách Googlu.Click on the link “Around the World Fast” to see travel dates.

Pro zobrazení termínů turné, klikněte na odkaz "Rychle kolem světa ".

One of my key objectives of this trip is to meet people and multiply the opportunities to exchange with them.

Jeden z mých klíčových cílů této cesty je setkat se s lidmi a násobit s nimi příležitosti pro výměnu názorů.

I’ve done my fair share of traveling and I’ve always found that the most rewarding experiences have been the time spent with the locals--laughing, talking, dancing, singing, sharing and learning.

Procestoval jsem toho již dost a  vždy jsem zjistil, že nejvíce odměňující zkušenosti, byl čas strávený s místním obyvateli--smíchem, mluvením, tančením, zpíváním, sdílení a učení.

The way I have conceived this trip is not to spend the next 9 months living out of youth hostels and hotels, but staying with friends, colleagues, family or fellow JCI members.

Způsob, kterým jsem pojal tuto cestu není strávit příštích 9 měsíců žitím venku v noclehárnách pro mládež a hotelích, ale zůstávat s přáteli, kolegy, rodinou nebo členy JCI.

In exchange for hosting me, I plan to make a donation in your name by purchasing one bednet per night hosted.

Výměnou za hostování mě, plánuji udělat dar vašim jménem, nákup jedné sítě na postel za noc hostila.

By the end of the tour, together we’ll have helped save the lives of over 300 people!

Na konci cesty, společně pomůžeme zachránit život přes 300 lidi!

You’ll of course also be welcome in Nice when I return from my trip and settle down again :-)

Vy ovšem také budete vítáni v Nice až se vrátím z mojí cesty a znovu se usadím :- )

If you would like to partake in this project, please look at the Google calendar and Map to see travel dates and locations.

Pokud byste se chtěli podílet na tomto projektu, podívejte se prosím na Google kalendář a Mapu a uvidíte termíny cesty a lokality.

I’m looking forward to meeting you and discovering the city you live in!

Těším se na setkání s vámi a objevení města, ve kterém bydlíte!


Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2010