Around the World Fast
 03  Rychle kolem světa
Slovo (word) je kratší o písmeno "L"

než svět (world).

Fast je rychle.

  

Dne 19. dubna 2010 měl web http://www.wordfast.fr/Site/index.html
tyto stránky v angličtině:

Text jsem strojově přeložil a částečně opravil (upravil)..

Home

Domů

About the Trip

O turné

Why WF training?

Proč školení WF?

Calendar

Kalendář

Map

Mapa

Registration

Registrace

Payment

Platba

Photos & Videos

Fotografie a videa

Blog

Blog

Contact

Kontakt


John di Rico

http://www.wordfast.fr/Site/About_the_Trip.html

http://www.wordfast.fr/Site/About_the_Trip.html  

Did you know that in Sub-Saharan Africa, malaria is the leading cause of death for children under the age of 5, killing one child every 30 seconds and nearly 800,000 children per year?  

Věděli jste, že v subsaharské Africe, je malárie nejčastější příčinou úmrtí u dětí do 5 let, zabíjí jedno dítě každých 30 sekund a téměř 800.000 dětí ročně?

While mostly under control elsewhere in the world, malaria is still pandemic in Africa, accounting for 40% of the continent's health expenditures and costing the continent upwards of $12 billion in lost productivity.

I když většinou je jinde ve světě pod kontrolou, je malárie stále pandemií v Africe, což představuje 40% přidělených výdajů na zdravotnictví a stojí kontinent až 12 miliard dolarů v podobě ztracené produktivity.

Links

Odkazy

Buy a net, save a life.

Koupit síť, zachránit život.

Junior Chamber International

Junior Chamber International

Around the World Fast on Facebook  

Rychle kolem světa na Facebooku

Sponsors

Sponzoři

ProZ.com

ProZ.com

Wordfast

Wordfast

Apex Traduction                

Apex Traduction

The Junior Chamber International has set a goal to raise $10 million and purchase 1 million life-saving bednets.

Junior Chamber International dala za cíl získat 10 milionů dolarů a nákup 1 milion život záchraňujících sítí.

This action will help the United Nations reach its Millenium Development Goal to have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases.    

Tato akce pomůže Organizaci spojených národů dosáhnout rozvojového cíle tisíciletí, zastavit v roce 2015 a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění.

As a member of JCI, and a firm believer that human life is one of the world’ most precious resources, I've decided to take action and have set a goal of raising $20,000 by March 2011.    

Jako člen JCI, který pevně věří, že lidský život je jedním z nejcennějších světových zdrojů, jsem se rozhodl podniknout akci a stanovil si cíl, získat do března 2011 20.000 dolarů.

How am I going to do this?    

Jak to chci udělat?

A round the world Wordfast training trip.

Školicím výletem Kolem světa s Wordfastem.

Together with the help of private sponsors, translation industry companies, income from trainings, and support from JCI members, we can reach this goal!

Společně s pomocí soukromých sponzorů, společností z oboru překládání, příjmů ze školení, a podpoře od členů JCI, můžeme dosáhnout tohoto cíle!

Want to get involved and help save lives?

Chcete se zapojit a přispět k záchraně života?

Make a donation today or contact me to find out how you can help.

Darujte dnes příspěvek nebo mě kontaktujte, abyste se dozvěděli, jak můžete pomoci.


Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2010